ފޮޓޯ: ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝައިހް ހަސީނާ ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުން

Bangladesh ge boduvazeeru sheikh haseenaa raajje vadaigathun