menu
މަޖިލީހުގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ ލިބުމުން ޕީއެންސީން އުފާފާޅުކުރުން
1 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން

މަޖިލީހުގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ ލިބުމުން ޕީއެންސީން އުފާފާޅުކުރުން

22 އޭޕްރީލް 2024: ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި މަޖިލީހުގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ އަށް ލިބުމުން އާޓްފިޝަލް ބީޗުގައި ބޭއްވި އުފާފާޅު ކުރުން. ގިނަ އަދަދެއްގެ އާއްމުންނާއެކު ބޭއްވި މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ފަސް މިނެޓަށް ހަވާ ވެސް އަރުވާފައި. ޕީއެންސީން އެކަނި މަޖިލީހުގެ 66 ގޮނޑި ވަނީ ކާމިޔާބު ކޮށްފައި. އަދި އެ އިންތިހާބުގައި އެޕާޓީއާއެކު ކޯލިޝަން ހަދާފައިވާ ޕާޓީތަކުން ހޯދި ހަތަރު ގޮނޑިއާއެކު ޖުމްލަ 70 ގޮނޑި ސަރުކާރަށް ވަނީ ލިބިފައި. މީގެއިތުރުން އަމިއްލަ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ ތާއީދާއެކު ނިކުތް ބައެއް ކެންޑިޑޭޓުން ވެސް ވަނީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކޮށްފައި —— ފޮޓޯ | ހަތާވީސް

މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ ސަރުކާރަށް ލިބުމުން ބޭއްވި އުފާފާޅުކުރުމުގެ ޖަލްސާ. މި ޖަލްސާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އާއްމުން ބައިވެރިވި: ފޮޓޯ | ހަތާވީސް

މަޖިލީހުގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ ލިބުމުން ޕީއެންސީން އުފާފާޅުކުރުން

މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާއަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވަޑައިގެންނެވުން —— ފޮޓޯ | ހަތާވީސް

މަޖިލީހުގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ ލިބުމުން ޕީއެންސީން އުފާފާޅުކުރުން

މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ ސަރުކާރަށް ލިބުމުން ބޭއްވި އުފާފާޅުކުރުމުގެ ޖަލްސާ. މި ޖަލްސާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އާއްމުން ބައިވެރިވި: ފޮޓޯ | ހަތާވީސް

މަޖިލީހުގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ ލިބުމުން ޕީއެންސީން އުފާފާޅުކުރުން

މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ ސަރުކާރަށް ލިބުމުން ބޭއްވި އުފާފާޅުކުރުމުގެ ޖަލްސާ. މި ޖަލްސާގައި އިންތިހާބީ މެންބަރުންނާއި ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި —— ފޮޓޯ | ހަތާވީސް

މަޖިލީހުގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ ލިބުމުން ޕީއެންސީން އުފާފާޅުކުރުން

މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ހޯދި ބާރަށު ދާއިރާގެ އިންތިހާބީ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝުޖާ (ކ) އަދި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު އަހްމަދު ޝިޔާމް —— ފޮޓޯ | ހަތާވީސް

މަޖިލީހުގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ ލިބުމުން ޕީއެންސީން އުފާފާޅުކުރުން

މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ ސަރުކާރަށް ލިބުމުން ބޭއްވި އުފާފާޅުކުރުމުގެ ޖަލްސާ. މި ޖަލްސާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އާއްމުން ބައިވެރިވި: ފޮޓޯ | ހަތާވީސް

މަޖިލީހުގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ ލިބުމުން ޕީއެންސީން އުފާފާޅުކުރުން

މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ސަރުކާރަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރަން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް މުއިއްޒުގެ ދެކަނބަލުންނާއި ނާއިބު ރައީސް ހުސައިންގެ ދެކަނބަލުން: ފޮޓޯ | ހަތާވީސް

މަޖިލީހުގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ ލިބުމުން ޕީއެންސީން އުފާފާޅުކުރުން

މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ސަރުކާރަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރަން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް މުއިއްޒު ވާހަކަދައްކަވަނީ. އެމަނިކުފާނު ވަނީ ކުރިޔަށް ދެން އޮތީ ރާއްޖެ ތަރައްގީ ކުރުން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި —— ފޮޓޯ | ހަތާވީސް

މަޖިލީހުގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ ލިބުމުން ޕީއެންސީން އުފާފާޅުކުރުން

މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާ —— ފޮޓޯ | ހަތާވީސް

މަޖިލީހުގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ ލިބުމުން ޕީއެންސީން އުފާފާޅުކުރުން

މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ހޯދި ބާރަށު ދާއިރާގެ އިންތިހާބީ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝުޖާ (ކ) އަދި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު އަހްމަދު ޝިޔާމް —— ފޮޓޯ | ހަތާވީސް

މަޖިލީހުގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ ލިބުމުން ޕީއެންސީން އުފާފާޅުކުރުން