ދައުލަތުން ދައުވާ ކޮށްފައިވާ އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް، އޭއެފްސީގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާން ޕާސްޕޯޓް ދޫކުރަން އެދުމުން ވެސް އެ ހުއްދަ ނުދޭން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

ބައްސާމްގެ މައްޗަށް ހިޔާނާތާއި މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ދައުވާ ކޮށްފައިވާއިރު އެ މައްސަލާގައި އޭނާގެ ޕާސްޕޯޓް ތަހުގީގު މަރުހަލާއިން ފެށިގެން އޮތީ ހިފަހައްޓައިފަ އެވެ.

ގަތަރުގައި އޮތް އޭއެފްސީގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ދައުވަތު ލިބިފައިވާތީ ޕާސްޕޯޓް ދޫކުރަން ބައްސާމްގެ ފަރާތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އެދުމުން މިއަދު ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި އެކަމަށް ދައުލަތުން ދެކޮޅު ހެދި އެވެ.

ކޯޓުން ވެސް ނިންމީ ބައްސާމްގެ ޕާސްޕޯޓް ދޫ ނުކުރުމަށެވެ.