އަވައްޓެރި ސްރީލަންކާ އަށާއި މެލޭޝިޔާ އަދި ބެލްޖިއަމް އަށް ރާއްޖޭން ކަނޑައަޅާފައިވާ ހުންނަވާ ސަފީރުންގެ ނަންތައް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ނަންތައް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.

އެގޮތުން ރައީސް މުއިއްޒު މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވި ނަންތައް މިއަދު ބޭއްވި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވަނީ ތަޅުމަށް އިއްވާފައެވެ.

ރައީސް ފޮނުއްވި ނަންތައް:

- ސްރީ ލަންކާ އަށް - މަސްއޫދު އިމާދު މއ. ތުޅާގިރި

- މެލޭޝިއާ އަށް - މަރިޔަމް ޝަބީނާ އަހުމަދު މ. ރުއްފުށި

- ބެލްޖިއަމް އާއި އީޔޫ އަށް - ގީލާ އަލީ މ. ގީލާ ވިލާ

މި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން މަސްއޫދު އިމާދަކީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދުގެ ވެރިކަމުގައި ޕްރެސް ސެކްރަޓަރީގެ މަގާމު ފުރުއްވި ބޭފުޅެކެވެ.