މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސްގެ ކޮމިޝަނަރު ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް އަކަށް ޔޫސުފް މާނިއު މުހައްމަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވަނީ، ކޮމިޝަނަރު ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަގާމަށާއި، ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސް މަގާމުތަކަށް ބޭފުޅުން އައްޔަންކުރައްވައި އެބޭފުޅުންނަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު މިއަދު ދެއްވައިފައެވެ.

ކޮމިޝަނަރު ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަގާމަށް މާނިއު އައްޔަނު ކުރެއްވި ކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރެއްވުމުގެ ކުރިން، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރުގެ ކުރިފުޅުމަތީގައި، ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުންގެ ހުވައި، މާނިއު ‏ކުރެއްވިއެވެ. ‏މި ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ މާނިއު އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރައްވާފައިވަނީ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ފެންވަރުގައި ކަމަށެވެ.

ކޮމިޝަނަރު އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ މަގާމަށް އައްޔަންކުރެއްވި ޒަރީރަށް (ވ) މަގާމުގެ ލިޔުން ރައީސް މުއިއްޒު ހަވާލުކުރައްވަނީ: ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް

މީގެއިތުރުން ރައީސް މުއިއްޒު މިއަދު ވަނީ ކޮމިޝަނަރު އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ މަގާމަށް ވެސް ބޭފުޅަކު ވަނީ އައްްޔަން ކުރައްވައިފައެވެ. އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވީ ހަސަން ޒަރީރެވެ.

މި ދެބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން މާނިއު އަކީ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ސަރުކާރުގައި ނޭޝަނަލް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްކަމުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅެކެވެ. އަދި ހަސަން ޒަރީރަކީ ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅެކެވެ.