ވ. ރަކީދޫގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރި ސްކޫލް ހުޅުވައި ތިން ކުދިންނާއެކު ކިޔަވައިދޭން ފަށައިފިއެވެ.

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނީ ރަކީދޫ ސްކޫލްގައި ކިޔަވައިދޭން ފަށާފައިވަނީ ސެޓެލައިޓް ސްކޫލް ނިޒާމުން ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓްރީން ބުނީ ރަކީދޫ ސްކޫލްގައި ކިޔަވައިދޭން ފެށުމާއެކު، ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި މިހާރު ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލެއް ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން ހަ ރަށެއްގައި ސެޓެލައިޓު ސްކޫލު ގާއިމް ކުރެވިފައިވާއިރު އެއީ ރަކީދޫގެ އިތުރުން ބ. ފެހެންދޫ، ބ. ފުޅަދޫ، ގއ. ކޮނޑޭ، އދ. ދިއްދޫ އަދި ވ. ތިނަދޫއެވެ.

ރަސްމީކޮށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ 17ވަނަ ދުވަހު އިފްތިތާހު ކުރި ސެޓެލައިޓް ސްކޫލަކީ ސްކޫލް ނެތް ރަށްރަށާއި ކުދިން ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ސްކޫލު ނުހިންގޭ ރަށްރަށުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ އޮންލައިން ސްކޫލިން ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

އެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ކިޔަވައިދޭ މައި މަރުކަޒަކީ ހުޅުމާލޭ ހުރަވީ ސުކޫލެވެ.