ނިމިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ވެރިކަމެއްގައި ސިޔާސީ މަގާމުތައް 700 އަށްވުރެ އިތުރު ނުކުރާނެ ކަމަށް އިންތިހާބީ ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން މުހައްމަދު ފިރުޒުލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދިމްޔާތުގައި މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ފިރުޒުލް ވިދާޅުވީ އެ އަދަދަށް ނިންމާފައި ވަނީ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކާއި ރައީސް އޮފީހާއި ރައީސްގެ ގެކޮޅާއި ނައިބު ރައީސްގެ ގެކޮޅުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭހެން ކަމަށެވެ.

"އެމަނިކުފާނު ނިންމަވާފައި ވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރެއްގެ ސިޔާސީ މަގާމުތައް 700 އަށްވުރެ އިތުރު ނުކުރުމަށް،" ފިރުޒުލް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހާރުގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ވެރިކަމުގައި ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގެ އަދަދަކީ 1،063 އެވެ. ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގެ އަދަދަކީ 808 އެވެ. އެހެންކަމުން އިންތިހާބީ ރައީސް މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރެއްގައި ސިޔާސީ މަގާމުތަކަށް ކަނޑައަޅާފައި މިވާ އަދަދަކީ ރައީސް ސޯލިހާއި ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމަށްވުރެ މަދު އަދަދެކެވެ.