އެސްޓީއޯއިން ހުކުރުދުވަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން "ޖުމްއާ އޮފާ" ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފިއެވެ.

އެސްޓީއޯއިން ބުނީ މި އަހަރު ނިމެންދެން ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހަކު ކުރިޔަށްގެންދާ އެ އޮފާގައި ކުރާ ކޮންމެ 100 ރުފިޔާގެ ވިޔަފާރިއަކަށް ކޫޕަނެއް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. ކޮންމެ މަހަކު ގުރުއަތުން ހޮވޭ ފަރާތަކަށް 1000 ރުފިޔާގެ ގިފްޓު ވައުޗާއެއް ލިބޭއިރު ހުކުރު ދުވަހު ހެނދުނު ޙައްސަ އަގުތަކެއްގައި ބާޒާރުކޮށްލެވޭނެ ކަމަށްވެސް އެސްޓީއޯއިން ބުންޏެވެ.