ދެކުނު ކޮރެއާގެ އުމުރު ގުނުމުގެ ގޮތްތައް، ބައިނަލްއަގްވާމީ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތަށް އެކުލަވާލާފައިވާ އާ ގާނޫނެއްގެ ސަބަބުން އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ އުމުރުން އަހަރެއް ނުވަތަ ދެ އަހަރެއް ޒުވާންވެއްޖެއެވެ.

ދެކުނު ކޮރެޔާގައި، ކުއްޖާ ބަނޑުގައި އޮންނަ ހިސާބުން ފެށިގެން އުމުރު ގުނަން ފަށައެވެ. ކުރީގެ ސިސްޓަމުން ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް އެމީހުންގެ އަސްލު އުފަން ދުވަހަށް ވުރެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން އެއް އަހަރު ދޮށީ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ގުނާފައިވެއެވެ. އުފަން ތާރީހަށް ބެލުމަށްފަހު އުމުރު ގުނުމަށް ބަދަލުވުމަށް އަމަލު ކުރަން ފެށީ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުއެވެ.

ރައީސް ޔޫން ސުކް ޔޯލް އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިންގައި މި ބަދަލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ވަކާލާތު ކުރެއްވި އިރު، އުމުރު ގުނުމުގެ ގޮތްތަކުގެ ސަބަބުން ބޭކާރު އިޖުތިމާއީ އަދި އިގްތިސާދީ ބުރަތަކެއް އުފުލަން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ދެކުނު ކޮރެއާގައި މީގެ ކުރިން އުމުރު ގުނުމުގެ ގޮތްތަކުގެ ސަބަބުން އިންޝުއަރެންސް ދެއްކުމާއި ސަރުކާރުގެ އެހީގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ޝަރުތު ހަމަވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ތަފާތު ހިޔާލު ތަފާތުވުންތައް ވަނީ އުފެދިފައެވެ.

ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުންކުރާ "ކޮރެއަން އޭޖް" ސިސްޓަމްގައި މީހަކު އުފަންވާއިރު އެއް އަހަރު ކަމަށް ބަލައި، ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު އެއް އަހަރު އިތުރުކުރެއެވެ.

އެގޮތުން "ގުނުމުގެ އުމުރު" ނިޒާމުން މީހަކު އުފަންވިއިރު ޒީރޯގެ ގޮތުގައި ބަލައި، ޖެނުއަރީ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު އެމީހެއްގެ އުމުރު އެއް އަހަރަށް އިތުރުކުރިއެވެ. ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު އުފަންވާ ތުއްތު ކުއްޖެއްގެ އުމުރު ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހު ދެ އަހަރަށް އިތުރުކުރެއެވެ.

2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ކޮރެޔާގެ ކަމަށްވާ ހަންކޫކް ރިސާޗުން ކުރި ސާވޭއަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ދެކުނު ކޮރެއާގެ ހަތަރު މީހުންގެ ތެރެއިން ތިން މީހަކު ވަނީ އުމުރު ގުނުމުގެ ނިޒާމު ސްޓޭންޑަރައިޒް ކުރަން ތާއީދުކޮށްފައެވެ.

"އަހަރެންގެ އުފަން ދުވަސް އަންނަނީ ޑިސެމްބަރު މަހު، ކޮރެއާގެ އުމުރުގެ ނިޒާމުގެ ސަބަބުން ހަގީގަތުގައި އަހަރެންގެ އުމުރަށް ވުރެ އިޖުތިމާއީ ގޮތުން މުސްކުޅިވަމުން އަންނަ ކަމުގެ އިހުސާސް އަބަދުވެސް ކުރެވޭ"ހިއުން ޖިއޮންގް ބިއުން ބުންޏެވެ.

ހިއުން ޖިއޮންގް ބްޔޫން ފަދަ މީހުން މި ބަދަލަށް ހިތްވަރު ފާޅުކުރަނީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ޒުވާންކަމުގެ އިހުސާސް ކުރެވޭތީއެވެ. ޑިސެމްބަރު މަހު އުފަންދުވަސް ފާހަގަކުރާ ބިއުން އަށް ހީވީ ކޮރެއާގެ އުމުރުގެ ނިޒާމުގެ ސަބަބުން އެމީހުންގެ އަސްލު އުމުރަށް ވުރެ އިޖުތިމާއީ ގޮތުން މުސްކުޅިވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ދުނިޔޭގެ މިންގަނޑު ގެނައުމާ އެކު، ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާއިރު އެމީހުންގެ "ކޮރެއާ އުމުރު" ބަޔާންކުރާކަށް ނުޖެހެ އެވެ.

އުމުރުން 31 އަހަރުގެ ދެކުނު ކޮރެޔާގެ ޑޮކްޓަރު ވިދާޅުވީ ދެކުނު ކޮރެއާގެ މެޑިކަލް ދާއިރާއިން މިހާރުވެސް ބައިނަލްއަގްވާމީ އުމުރުގެ ނިޒާމު ގެންގުޅެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އިރުމަތީ އޭޝިއާގެ އެހެން ގައުމުތަކުން ވެސް އުމުރު ގުނުމުގެ އާދަޔާ ހިލާފު ގޮތްތައް ބޭނުންކުރި ނަމަވެސް ގިނަ ގައުމުތަކުން ވަނީ އެ ގޮތް ދޫކޮށްލައިފައެވެ.

ޖަޕާނުން 1950 ވަނަ އަހަރު ބައިނަލްއަގްވާމީ މިންގަނޑު ގެންގުޅުނުއިރު އުތުރު ކޮރެއާއިން ވެސް 1980 ގެ އަހަރުތަކުގައި އެގޮތަށް އަމަލުކުރިއެވެ.