ކުވައިތުގެ އަމީރު ޝެއިޚް ނަވާފް އަލްއަހްމަދު އަލް ޖަބީރު އަލް ސަބާހް އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު އަވަހާރަވިއިރު އުމުރުފުޅަކީ 86އެވެ. އެގައުމުގެ އެއްވެސް ރަސްމީ އިދާރާއަކުން ކުވެއިތުގެ އަމީރު އަވަހާރަވީ އާލާސްކަންފުޅާ އުޅުއްވައިގެން ކަމެއް ނުވަތަ ނޫން ކަމެއް ވެސް ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

ޝެއިހް ނަވާފް މަގާމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އެއީ އެމަނިކުފާނުގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ބޭބެ ޝެއިހް ސަބާހް އަލްއަހްމަދު އަލްޖާބިރު އަލްސަބާހް އުމުރުފުޅުން 91 އަހަރުގައި އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. ޝެއިހް ނަވާފަކީ ކުވައިތުގެ 16 ވަނަ އަމީރެވެ.

ކުވައިތުގެ އަމީރުކަމަށް ދެން އިސް ކުރައްވާނީ އެގައުމުގެ މިހާރުގެ ވަލީއުލްއަހްދު ޝެއިހް މިޝްއަލް އަލްއަހްމަދު އަލްޖާބިރު އައްސަބާހު ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.