އިންތިހާބުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންނަށް ވެވަޑައިގެންނެވި އެންމެ ބޮޑު ވައުދަކީ ގެދޮރުވެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުން ކަމަށާއި އަންނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ފުށިދިއްގަރުފަޅު ހިއްކާ ނިންމާނެ ކަމަށް އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިންތިހާބީގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުމަށް ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ފުށިދިއްގަރުފަޅު ހިއްކައި 65،000 ރައްޔިތުންނަށް ގެދޮރުވެރިކަން ޔަގީންކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހަ މަހާއި 12 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މަޝްރޫއު ނިންމާނެ ކަމަށް އިންތިހާބުގެ ތެރޭގައި ވިދާޅުވެފައިވާނެ ކަމަށް މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

"އެއީ އަޅުގަނޑު ވީ ވައުދެއް. ހަ މަހާއި 12 މަސް ތެރޭގައި ނިންމާނެ ކަމަށް ވައުދުވިން. އެކަން ކުރާނަން އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ. ދެން މިހާރު ހުރި ގޯތިތައް [ދޭނަން]. ދެން ހުރި ގޯތިތައް ޖެހޭނީ ދުނިޔެއަށް ގެންނަން. ބިން ހިއްކާ ނިމޭއިރު، އެ ގޯތިތައް ދުނިޔެ އަންނާނެ،" ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވި ހަފްލާގައި މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ އޭނާގެ ސަރުކާރުގައި ކަންކަން ކުރުމަށް ތިބޭނީ ހީވާގި ބޭފުޅުން ކަމަށާއި ކަމަށް ގާބިލު މީހުން އައްޔަން ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. ކޮންމެ ވަގުތަކު ގުޅާލިއަސް، އެކަމެއް ހިނގާ ގޮތް، އެމަނިކުފާނަށް ކިޔައި ދެއްވޭނެފަދަ ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރައްވާނެ ކަމަށް މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

"އަޅުގަނޑު ބުނާނެ ގޮތަށް ކަން ކުރާ ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރާނީ. އަޅުގަނޑު ފަހު ބަސް އެއިން ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ބުނާނީ. އެވަރު ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑު ކޮންމެ މަގާމަކަށް ލާނީ. މި ސަރުކާރު ވާ ހެން އެހެން ބައެއްގެ ބަސް ބުނާ ސަރުކާރެއް ނޫން އޮންނާނީކީ،" މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ބައެއް ކުންފުނިތައް ބަނގުރޫޓްވެފައިވާ ކަމަށާއި އާ ސަރުކާރުން އެފަދަ ކުންފުނިތައް ކޮޅަށް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ބޮޑެތި ކުންފުނިތައް ފިޔަވައި އެހެން ކުންފުނިތައް އެއްކޮށްލައްވާނެ ކަމަށް މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.