އަޟްހާ އީދުގައި ވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުން އިސް ކުރަންވީ މުސްލިމުންގެ މުގައްދަސް މިސްކިތާއި، އެތައް ނަބީ ބޭކަލެއްގެ ލޮބުވެތި ވަޒަންކަމުގައިވި ފަލަސްތީނުގެ އަހުލުވެރީންނަށް ދުއާ ކުރަން ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަޟްހާ އީދުގެ ތަހުނިޔާ އަރިސް ކުރުމުގެ ގޮތުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފޮނުއްވި ހިތާބުގައި ރައީސް ވިދާޅުވީ އަޟްހާ އީދު މުސްލިމުންނާއި ބައްދަލުކުރަނީ ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަމާ، އަރަފާތު ދުވަހުގެ އިމެއް މިނެއްނެތް ރުއްސެވުމާ ފުއްސެވުމަށްފަހު ކަމަށެވެ.

އީދުގެ މި ބަރަކާތްތެރި މުނާސަބާގައި ދިވެހި ހުރިހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ރައީސް ކުރެއްވި އެންމެ މުހިންމު އިލްތިމާސަކީ، މާތް ރަސްކަލާނގެ ދެއްވި ގިނަގުނަ ނިޢުމަތްތަކުގެ މަތީން އަބަދުމެ ހަނދާން ކުރެއްވުމެވެ.

އަދި ޢީދުގެ އުފާ ފައުޅުކުރެއްވުމުގައި އިސްލާމީ ރިވެތި އުޞޫލުތަކުގައި ހިފެހެއްޓެވުމެވެ.

އިސްލާމީ އަޚްލާޤާ، ދިވެހީންގެ ރީތި އާދަކާދަތަކާ ބީރަށްޓެހި، ފުރެއްދެ ސަގާފަތްތައް ޢީދުގެ އުފާފާގަތިކަމުގެ ތެރެއަށް މަސްހުނި ނުކުރެއްވުމެވެ.

"މި އަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދުގައި އަޅުގަނޑާއި، އަދި ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކުމެ އެންމެ އިސްކުރަނީ، މުސްލިމުންގެ މުޤައްދަސް މިސްކިތާއި، އެތައް ނަބީ ބޭކަލެއްގެ ލޮބުވެތި ވަޒަންކަމުގައިވި ފަލަޞްޠީނުގެ އަހުލުވެރީންނަށް ހެޔޮ ދުޢާކޮށްދިނުމެވެ." ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއިން އަބަދުވެސް ދެމިއޮންނާނީ، ފަލަސްތީނުގެ މުސްލިމުންނަށް ދެމުންގެންދާ ބޮޑެތި އަނިޔާތަކާ ދެކޮޅުހަދައި، މަސްޖިދުލްއަގްސާ މިނިވަންކުރުމުގެ މަތިވެރި ޖިހާދުގައި ހިތާއި ރޫޙުން ބައިވެރިވެ، ސަހަރޯވެރިވުމުގައި ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.