މިއަހަރުގެ ޢަމީރުލްޙައްޖުގެ ގޮތުގައި އެކިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިސްމާޢިލް ޝަފީއު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ.

އަމީރުލް ހައްޖުގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ދިވެހި ޙައްޖުވެރިންގެ އެންމެހާ ކަންކަން ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބަލައި، ހައްޖާޖީންނަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފަހިކޮށްދިނުމަށް އެހީތެރިވުމެވެ.

ޝަފީއު ހައްޖަށް ފުރައިވަޑައިގެންފައި ވަނީ ރާއްޖެއިން މިއަހަރު ހައްޖަށް ފުރި އެންމެ ފަހު ގްރޫޕާއެކުގައެވެ.

ފުރައިވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން ވެލާނާ އެއާޕޯޓުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ މީޑިއާއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި މިނިސްޓަރު ޝަފީއު ވިދާޅުވީ ދިވެހި ޙައްޖާޖީންގެ ހާލު ރަނގަޅުކަމަށާއި ޙައްޖުވެރިންގެ ކަންކަން ކުރިއަށްދަނީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާއި ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ގުޅިގެން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު ޝަފީޢު ވިދާޅުވީ މިފަހަރަކީ ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި އެންމެ ގިނަ ދިވެހި ހައްޖުވެރިން ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް މައްކާއަށްދާ ފަހަރުކަމަށާއި އެގޮތުން 1100 އަށް ވުރެ ގިނަ ދިވެހި ހައްޖުވެރިން މިހާރު މައްކާއަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.