ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަށްޓަކައި ފަންޑް ރައިސިންގް އިވެންޓެއް ބޭއްވުމަށް އާބަންކޯ އިން ނިންމައިފިއެވެ.

އާބަންކޯ އިން ބުނީ އެ އިވެންޓު އޮންނާނީ އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ކަމަށެވެ. އެ އިވެންޓް ކުރިއަށް ދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހަވީރު6-4 އަދި ރޭގަނޑު 10-8 އެއްގައި ސެންޓްރަލް ޕާރކްގައެވެ.

އެ އިވެންޓްގައި ފުޑް ސްޓޯލް، ޖަމްބަލް ސޭލް އަދި ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ތަފާތު ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް އާބަންކޯ އިން ބުންޏެވެ.

އެގޮތުން މި ހަރަކާތްތައް މެދުވެރިކޮށް ލިބޭ ހުރިހާފައިސާއެއް ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ދެވިގެންދާނެއެވެ.

އެހެންކަމުން ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން އެ އިވެންޓްގައި ބައިވެރިވެ ފަލަސްތީނުގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިވުމުގައި ހިއްސާވުމަށް އާބަންކޯ އިން ވަނީ އެދިފައެވެ.