ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕްރޮސްތެޓިކް އަދި އޯތޮޓިކް މެނުފެކްޗަރިން ލެބޯޓްރީ އެއް ހުޅުވައިފިއެވެ.

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ހުޅުވި މި ލެބޯޓަރީ އަކީ އެސިސްޓިވް ޑިވައިސްތައް ތައްޔާރުކުރެވޭނެހެން ގާއިމްކޮށްފައިވާ ލެބެކެވެ.

މީގެކުރިން ޕްރޮސްތެޓިކް ނުވަތަ އޯތޮޓިކް އެސިސްޓިވް ޑިވައިސްތައް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މި ތަކެތި ހޯދަމުން ދިޔައީ ރާއްޖެއިން ބޭރުންނެވެ.

އަދި މިހާރު މި ވަސީލަތްތައް ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ތައްޔާރު ކުރެވެން ފެށުމުން، އެކަމަށް ސަރުކާރުން ހޭދަކުރާ ހަރަދުގެ 3 ގުނަ ސަލާމަތްކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ހާމަކުރެއެވެ. އަދި މިފަދަ ވަސީލަތް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެންމެ އަވަސް މިނުގައި މިތަކެތި ލިބުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުންޏެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ ކޮންމެ އާއިލާއެއްގެ ކޮންމެ މީހަކީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ދެމިހުންނަ މީހަކަށްވުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަ ސިއްހީ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތެއް ކަމަށެވެ.