ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް އެސްޓީއޯއިން ބާއްވަމުންދާ އެސްޓިއޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސޮލިއުޝަންސްގެ "ރަމަޒާން ބާޒާރު" ޕްރޮމޯޝަން މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

އެސްޓީއޯ އިން ބުނީ އެ ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ދާނީ އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގެ 11ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކަމަށެވެ. އެ ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ދާނީ އެސްޓީއޯގެ މަކިޓާ ޝޯވްރޫމް، އެސްޓީއޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސޮލިއުޝަންސް ޝޯރޫމްއިން ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ. އަދި ލ. ފޮނަދޫގައި ހުންނަ އެސްޓީއޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ފިހާރަ އިން ވެސް އެ ޕްރޮމޯޝަން ކުރިޔަށް ދާނެއެވެ.

އެ ޕްރޮމޯޝަންގައި އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކާ ޕްރޮޑަކްޓުތަކުން 50 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނެއެވެ.

އެސްޓީއޯ "ރަމަޒާން ބާޒާރު"ގައި ކޮންމެ 500 ރުފިޔާގެ ވިޔަފާރި އަކަށް ޑިޖިޓަލް ކޫޕަނެއް ލިބޭނެއެވެ. އަދި ކޫޕަން ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ރޯދަ މަސް ނިމުމުން ގުރުއަތު ނެގޭނެއެވެ.

ޕްރޮމޯޝަންގެ އިނާމުތައް:

- އެއް ވަނަ އިނާމަކަށް ބައިލައްކަ ރުފިޔާގެ މުދަލުގެ ގިފްޓް ވައުޗާ [އެސްޓިއޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަންސް ސޮލިއުޝަންސް އިން ލިބޭ.

- މީގެ އިތުރުން 6 ނަސީބުވެރި ފަރާތަކަށް 5،000 ރުފިޔާގެ މުދާ އެސްޓީއޯގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަންސް ސޮލިއުޝަންސްގެ އައުޓްލެޓްތަކުން ގަނެވޭނެ. [އެގޮތުން ސިމެންތި, ހިލަ, ހިލަވެލި، އަދި ނިޕޯން ޕެއިންޓް] ފަދަ އާންމުކޮށް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީގައި ބޭނުންކުރާ ބާވަތްތައްވެސް އިނާމު ލިބޭ ނަސީބުވެރިންނަށް ގެފޭނެ.

- ނިޕޯން ޕެއިންޓް އަކީ ސިންގަޕޫރްގެ އެއް ނަންބަރު ޕެއިންޓް ބްރޭންޑެވެ. އެސްޓީއޯ އަކީ ނިޕޯން އަދި މަކިޓާގެ ރާއްޖޭގެ އޮތޮރަޒައިޑް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރެވެ.