ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) ވެއާހައުސް ސޭލް ފަށައިފިއެވެ.

މި ސޭލް ފެށީ މުދަލުގެ އަގުތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ހެޔޮ ކޮށްފައެވެ.

މި ސޭލް ކުރިއަށް ދަނީ އެސްޓިއޯ ހޯލްސެންޓަރުގައެވެ. މި ސޭލްގައި ކާބޯތަކެތީގެ އިތުރުން ގޭތެރޭގައި ބޭނުން ކުރެވޭ ވަރަށް ގިނަ އައިޓަމް ހިމެނެއެވެ.

މި ސޭލް ކުރިއަށް ދާނީ މި މަހު 15އާ ހަމައަށް ކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން ބުނެއެވެ.

ސޭލް ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ހެނދުނު 8:30 އިން ހަވީރު 5:00 އަށެވެ.