menu
އެއްބައިވަންތަކަމުގެ އެއްވުން
3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން

އެއްބައިވަންތަކަމުގެ އެއްވުން

މެއި 31، 2024: ރަފަޙް އަނދަނީ، މި ނަމުގައި އާޓްފިޝަލް ބީޗުގައި މިއަދު ބޭއްވި އެއްބައިވަންތަކަމުގެ އެއްވުމުގެ ތެރެއިން: ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ބޭއްވި އެއްވުމުގައި ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވި. ދީނީ އިލްމުވެރިންނާއި އެކި ފިކުރުތަކުގެ ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ވެސް މި އެއްވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި

މެއި 31، 2024: ރަފަޙް އަނދަނީ، މި ނަމުގައި އާޓްފިޝަލް ބީޗުގައި މިއަދު ބޭއްވި އެއްބައިވަންތަކަމުގެ އެއްވުމުގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ/ ހުސައިން ހަސަން | ހަތާވީސް

އެއްބައިވަންތަކަމުގެ އެއްވުން

މެއި 31، 2024: ރަފަޙް އަނދަނީ، މި ނަމުގައި އާޓްފިޝަލް ބީޗުގައި މިއަދު ބޭއްވި އެއްބައިވަންތަކަމުގެ އެއްވުމުގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ/ ހުސައިން ހަސަން | ހަތާވީސް

އެއްބައިވަންތަކަމުގެ އެއްވުން

މެއި 31، 2024: ރަފަޙް އަނދަނީ، މި ނަމުގައި އާޓްފިޝަލް ބީޗުގައި މިއަދު ބޭއްވި އެއްބައިވަންތަކަމުގެ އެއްވުމުގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ/ ހުސައިން ހަސަން | ހަތާވީސް

އެއްބައިވަންތަކަމުގެ އެއްވުން

މެއި 31، 2024: ރަފަޙް އަނދަނީ، މި ނަމުގައި އާޓްފިޝަލް ބީޗުގައި މިއަދު ބޭއްވި އެއްބައިވަންތަކަމުގެ އެއްވުމުގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ/ ހުސައިން ހަސަން | ހަތާވީސް

އެއްބައިވަންތަކަމުގެ އެއްވުން

މެއި 31، 2024: ރަފަޙް އަނދަނީ، މި ނަމުގައި އާޓްފިޝަލް ބީޗުގައި މިއަދު ބޭއްވި އެއްބައިވަންތަކަމުގެ އެއްވުމުގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ/ ހުސައިން ހަސަން | ހަތާވީސް

އެއްބައިވަންތަކަމުގެ އެއްވުން

މެއި 31، 2024: ރަފަޙް އަނދަނީ، މި ނަމުގައި އާޓްފިޝަލް ބީޗުގައި މިއަދު ބޭއްވި އެއްބައިވަންތަކަމުގެ އެއްވުމުގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ/ ހުސައިން ހަސަން | ހަތާވީސް

އެއްބައިވަންތަކަމުގެ އެއްވުން

މެއި 31، 2024: ރަފަޙް އަނދަނީ، މި ނަމުގައި އާޓްފިޝަލް ބީޗުގައި މިއަދު ބޭއްވި އެއްބައިވަންތަކަމުގެ އެއްވުމުގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ/ ހުސައިން ހަސަން | ހަތާވީސް

އެއްބައިވަންތަކަމުގެ އެއްވުން

މެއި 31، 2024: ރަފަޙް އަނދަނީ، މި ނަމުގައި އާޓްފިޝަލް ބީޗުގައި މިއަދު ބޭއްވި އެއްބައިވަންތަކަމުގެ އެއްވުމުގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ/ ހުސައިން ހަސަން | ހަތާވީސް

އެއްބައިވަންތަކަމުގެ އެއްވުން

މެއި 31، 2024: ރަފަޙް އަނދަނީ، މި ނަމުގައި އާޓްފިޝަލް ބީޗުގައި މިއަދު ބޭއްވި އެއްބައިވަންތަކަމުގެ އެއްވުމުގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ/ ހުސައިން ހަސަން | ހަތާވީސް

އެއްބައިވަންތަކަމުގެ އެއްވުން

މެއި 31، 2024: ރަފަޙް އަނދަނީ، މި ނަމުގައި އާޓްފިޝަލް ބީޗުގައި މިއަދު ބޭއްވި އެއްބައިވަންތަކަމުގެ އެއްވުމުގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ/ ހުސައިން ހަސަން | ހަތާވީސް

އެއްބައިވަންތަކަމުގެ އެއްވުން

މެއި 31، 2024: ރަފަޙް އަނދަނީ، މި ނަމުގައި އާޓްފިޝަލް ބީޗުގައި މިއަދު ބޭއްވި އެއްބައިވަންތަކަމުގެ އެއްވުމުގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ/ ހުސައިން ހަސަން | ހަތާވީސް

އެއްބައިވަންތަކަމުގެ އެއްވުން

މެއި 31، 2024: ރަފަޙް އަނދަނީ، މި ނަމުގައި އާޓްފިޝަލް ބީޗުގައި މިއަދު ބޭއްވި އެއްބައިވަންތަކަމުގެ އެއްވުމުގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ/ ހުސައިން ހަސަން | ހަތާވީސް

އެއްބައިވަންތަކަމުގެ އެއްވުން

މެއި 31، 2024: ރަފަޙް އަނދަނީ، މި ނަމުގައި އާޓްފިޝަލް ބީޗުގައި މިއަދު ބޭއްވި އެއްބައިވަންތަކަމުގެ އެއްވުމުގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ/ ހުސައިން ހަސަން | ހަތާވީސް

އެއްބައިވަންތަކަމުގެ އެއްވުން

މެއި 31، 2024: ރަފަޙް އަނދަނީ، މި ނަމުގައި އާޓްފިޝަލް ބީޗުގައި މިއަދު ބޭއްވި އެއްބައިވަންތަކަމުގެ އެއްވުމުގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ/ ހުސައިން ހަސަން | ހަތާވީސް

އެއްބައިވަންތަކަމުގެ އެއްވުން

މެއި 31، 2024: ރަފަޙް އަނދަނީ، މި ނަމުގައި އާޓްފިޝަލް ބީޗުގައި މިއަދު ބޭއްވި އެއްބައިވަންތަކަމުގެ އެއްވުމުގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ/ ހުސައިން ހަސަން | ހަތާވީސް

އެއްބައިވަންތަކަމުގެ އެއްވުން

މެއި 31، 2024: ރަފަޙް އަނދަނީ، މި ނަމުގައި އާޓްފިޝަލް ބީޗުގައި މިއަދު ބޭއްވި އެއްބައިވަންތަކަމުގެ އެއްވުމުގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ/ ހުސައިން ހަސަން | ހަތާވީސް

އެއްބައިވަންތަކަމުގެ އެއްވުން