menu
މޭޑޭ އެއްވުން
4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން

މޭޑޭ އެއްވުން

މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުގައި ފާހަގަ ކުރަނީ ދުވަހަކީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މެއި 1. "މޭޑޭ"ގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މާލޭގައި މިއަދު ހަވީރު ވަނީ އެއްވުމެއް ބާއްވާފައި. މި އެއްވުން އިންތިޒާމު ކުރީ މޯލްޑިވްސް ޑްރޭޑް ޔޫނިއަން (އެމްޓީޔޫސީ)އިން.

މެއި 1، 2024: މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުގައި މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެއްވުމުގެ ތެރެއިން: މި އެއްވުމުގައި އެކި ދާއިރާތަކުގެ މަސައްކަތްތެރިން ބައިވެރިވި-- ފޮޓޯ/ ހުސައިން ހަސަން | ހަތާވީސް

މޭޑޭ އެއްވުން

މެއި 1، 2024: މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުގައި މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެއްވުމުގެ ތެރެއިން: މި އެއްވުމުގައި އެކި ދާއިރާތަކުގެ މަސައްކަތްތެރިން ބައިވެރިވި-- ފޮޓޯ/ ހުސައިން ހަސަން | ހަތާވީސް

މޭޑޭ އެއްވުން

މެއި 1، 2024: މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުގައި މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެއްވުމުގެ ތެރެއިން: މި އެއްވުމުގައި އެކި ދާއިރާތަކުގެ މަސައްކަތްތެރިން ބައިވެރިވި-- ފޮޓޯ/ ހުސައިން ހަސަން | ހަތާވީސް

މޭޑޭ އެއްވުން

0

މޭޑޭ އެއްވުން

މެއި 1، 2024: މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުގައި މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެއްވުމުގެ ތެރެއިން: މި އެއްވުމުގައި އެކި ދާއިރާތަކުގެ މަސައްކަތްތެރިން ބައިވެރިވި-- ފޮޓޯ/ ހުސައިން ހަސަން | ހަތާވީސް

މޭޑޭ އެއްވުން

މެއި 1، 2024: މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުގައި މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެއްވުމުގެ ތެރެއިން: މި އެއްވުމުގައި އެކި ދާއިރާތަކުގެ މަސައްކަތްތެރިން ބައިވެރިވި-- ފޮޓޯ/ ހުސައިން ހަސަން | ހަތާވީސް

މޭޑޭ އެއްވުން

މެއި 1، 2024: މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުގައި މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެއްވުމުގެ ތެރެއިން: މި އެއްވުމުގައި އެކި ދާއިރާތަކުގެ މަސައްކަތްތެރިން ބައިވެރިވި-- ފޮޓޯ/ ހުސައިން ހަސަން | ހަތާވީސް

މޭޑޭ އެއްވުން

މެއި 1، 2024: މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުގައި މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެއްވުމުގެ ތެރެއިން: މި އެއްވުމުގައި އެކި ދާއިރާތަކުގެ މަސައްކަތްތެރިން ބައިވެރިވި-- ފޮޓޯ/ ހުސައިން ހަސަން | ހަތާވީސް

މޭޑޭ އެއްވުން

މެއި 1، 2024: މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުގައި މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެއްވުމުގެ ތެރެއިން: މި އެއްވުމުގައި އެކި ދާއިރާތަކުގެ މަސައްކަތްތެރިން ބައިވެރިވި-- ފޮޓޯ/ ހުސައިން ހަސަން | ހަތާވީސް

މޭޑޭ އެއްވުން

މެއި 1، 2024: މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުގައި މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެއްވުމުގެ ތެރެއިން: މި އެއްވުމުގައި އެކި ދާއިރާތަކުގެ މަސައްކަތްތެރިން ބައިވެރިވި-- ފޮޓޯ/ ހުސައިން ހަސަން | ހަތާވީސް

މޭޑޭ އެއްވުން

މެއި 1، 2024: މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުގައި މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެއްވުމުގެ ތެރެއިން: މި އެއްވުމުގައި އެކި ދާއިރާތަކުގެ މަސައްކަތްތެރިން ބައިވެރިވި-- ފޮޓޯ/ ހުސައިން ހަސަން | ހަތާވީސް

މޭޑޭ އެއްވުން

މެއި 1، 2024: މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުގައި މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެއްވުމުގެ ތެރެއިން: މި އެއްވުމުގައި އެކި ދާއިރާތަކުގެ މަސައްކަތްތެރިން ބައިވެރިވި-- ފޮޓޯ/ ހުސައިން ހަސަން | ހަތާވީސް

މޭޑޭ އެއްވުން

0

މޭޑޭ އެއްވުން

0

މޭޑޭ އެއްވުން

މެއި 1، 2024: މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުގައި ބޭއްވި އެއްވުމުގެ ތެރެއިން— ފޮޓޯ/ ހަތާވީސް

މޭޑޭ އެއްވުން

މެއި 1، 2024: މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުގައި ބޭއްވި އެއްވުމުގެ ތެރެއިން— ފޮޓޯ/ ހަތާވީސް

މޭޑޭ އެއްވުން

މެއި 1، 2024: މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުގައި ބޭއްވި އެއްވުމުގެ ތެރެއިން— ފޮޓޯ/ ހަތާވީސް

މޭޑޭ އެއްވުން

0

މޭޑޭ އެއްވުން

ޓުއަރިޒަމް އެމްޕްލޯއިމެންޓް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޓީމް)ގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ މައުރޫފް ޒާކިރު: ހަތާވީސް ފޮޓޯ | ހުސައިން ހަސަން

މޭޑޭ އެއްވުން