menu
ހއ. ބާރަށް
2 ހަފްތާ 2 ގަޑި ކުރިން

ހއ. ބާރަށް

ހއ. ބާރަށް: މި ރަށަކީ ގުދުރަތީ ރީތި ކަމެއް ލިބިފައިވާ ރަށެއް. އަދި ތާރީހީ އެތައް ކަމެއް ފެނިގެންދާ ރަށެއް. އެގޮތުން މިރަށަކީ ދިވެހިރާއްޖެ ޕޯޗްގީޒުންގެ އަޅުވެތިކަމުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ބޮޑުތަކުރުފާނު ބެންނެވި ކަޅުއޮށްފުންމި ބެންނެވި ރަށް. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ވިޔަޒޯރު އަތޮޅުވެރިކަން ކުރެއްވި ރަށްވެސްމެ. މީގެއިތުރުން ބުނެވޭ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ކަނޑޫފާ އޮތް ރަށަކީވެސް ބާރަށް -- ހަތާވީސް ފޮޓޯ | އަހްމަދު ހަލީމް އަދި މުހައްމަދު އާލް

ހއ. ބާރަށު ކުޑަކުދިންތަކެއް މޫދަށް އެރުމަށް ފަހު އެރަށު ފާލަން މަތީގައި އިށީނދެލައިގެން -- ހަތާވީސް ފޮޓޯ | އަހްމަދު ހަލީމް

ހއ. ބާރަށް

ހއ. ބާރަށު ފާލަން މަތިން ކުޑަ ކުއްޖަކު މޫދަށް ފުންމާލަން ތައްޔާރުވަނީ -- ހަތާވީސް ފޮޓޯ | އަހްމަދު ހަލީމް

ހއ. ބާރަށް

ހއ. ބާރަށު މަތިން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް: މިރަށަކީ ގުދުރަތީ ރީތި ރަށެއް. އަދި ތާރީހީ އެތައް ކަމެއް ފެނިގެންދާ ރަށެއްވެސްމެ -- ހަތާވީސް ފޮޓޯ | މުހައްމަދު އާލް

ހއ. ބާރަށް

ހއ. ބާރަށު މަތިން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް: މި ރަށަކީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުޅިތައް އެކުލެވިގެންވާ ރަށެއް -- ހަތާވީސް ފޮޓޯ | މުހައްމަދު އާލް

ހއ. ބާރަށް

ހއ. ބާރަށު މަގެއްގެ މަތިން ހަތަރު ފިރިހެން ކުއްޖަކު ބައިސްކަލް ދުއްވާފައި ދަނީ -- ހަތާވީސް ފޮޓޯ | އަހްމަދު ހަލީމް

ހއ. ބާރަށް

ހއ. ބާރަށު ކުޅިއެއްގައި ކުޑަ ކުއްޖަކު: މިރަށުގައި އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ކުޅިއަކީ އެރަށު ރައްޔިތުން ކިޔާ ގޮތުން ނަމަ "މަޑި ކޯރު" -- ހަތާވީސް ފޮޓޯ | އަހްމަދު ހަލީމް

ހއ. ބާރަށް

ހއ. ބާރަށު އަންހެންވެރިން މަގު ކުނި ކަހަނީ: ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ވަކި ވަގުތެއްގައި ރަށުތެރެ ސާފުކޮށް ބެހެއްޓުމަށް އެރަށު އަންހެންވެރިން ކުނި ކަހަން ނިކުމޭ -- ހަތާވީސް ފޮޓޯ | އަހްމަދު ހަލީމް

ހއ. ބާރަށް

ހއ. ބާރަށު ޒުވާނަކު އުނދޯންޏެއްގައި -- ހަތަވީސް ފޮޓޯ | އަހްމަދު ހަލީމް

ހއ. ބާރަށް

ހއ. ބާރަށު މަތިން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް: 2022ވަނަ އަހަރާއި ހަމައަށް ބިދޭސީން ހިމަނައިގެން އެރަށުގެ އާބާދީ އަކީ 1141 -- ހަތާވީސް ފޮޓޯ | މުހައްމަދު އާލް

ހއ. ބާރަށް

ހއ. ބާރަށު ފަޅުތެރެ: މިރަށަކީ ހިތްގައިމު ރީތި މާހައުލަކާއި، ލަފާ ފުރުމަށް ރައްކާތެރި ފަޅެއް އެކުލެވިގެންވާ ރަށެއް -- ހަތާވީސް ފޮޓޯ | މުހައްމަދު އާލް

ހއ. ބާރަށް

ހއ. ބާރަށު މަތިން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް: ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ކަނޑޫފާ އޮތީ މި ރަށުގައި ކަމަށް ބުނެވޭ. އަދި ތާރީހީ ގިނަ ހާދިސާތަކެއް މިރަށުގައި ހިނގާފައިވޭ -- ހަތާވީސް ފޮޓޯ | މުހައްމަދު އާލް

ހއ. ބާރަށް

ހއ. ބާރަށުގެ މަގެއްގެ މަތި: ދިވެހިރާއްޖެ ޕޯޗްގީޒުންގެ އަޅުވެތިކަމުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ބޮޑުތަކުރުފާނު ބެންނެވި ކަޅުއޮށްފުންމި ބެންނެވީ ވެސް މިރަށުގައި: ހަތާވީސް ފޮޓޯ | އަހްމަދު ހަލީމް

ހއ. ބާރަށް