menu
ރ. ވާދޫ
3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން

ރ. ވާދޫ

މިއީ ހިތްހެޔޮ ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ ރ. ވާދޫ. މި ރަށަކީ މި އަތޮޅުގައި ގުދުރަތީ ފުން ފަޅަކާ އެކު، އުފެދިފައިވާ ހަމައެކަނި ރަށް. މި ކުޑަ ރަށުގެ އާބާދީއަކީ 534 މީހުން.

ރ. ވާދޫ: މިރަށަކީ މުޅި އަތޮޅުގައިވެސް ސުވެނިއަރ ސާމާނު ހެދުމަށް އެންމެ މޮޅު ރަށް -- ފޮޓޯ/ ޙުސައިން ޙަސަން | ހަތާވީސް

ރ. ވާދޫ

ރ. ވާދޫ ދޮށީ އުމުރު މީހަކު ހިނިތުންވެލައިގެން: ރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މެހެމާންނުންނަށް ވަރަށް އޯގާތެރިކަމާ އެކު އަޅާލާ ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ ރަށެއް-- ފޮޓޯ/ ޙުސައިން ޙަސަން | ހަތާވީސް

ރ. ވާދޫ

ރ. ވާދޫ އަންހެނަކު ހިނިތުންވުމާ އެކު ހިނގާފައިދަނީ: މި ރަށަކީ މެހެމާންދާރީގައި ނަމޫނާ ރަށެއް-- ފޮޓޯ/ ޙުސައިން ޙަސަން | ހަތާވީސް

ރ. ވާދޫ

ރ. ވާދޫ: ސުވެނިއާ ސާމާނު ހެދުމުގައި މޮޅު މިރަށުން ސިވިލް ސަރވިސްއިން ދޭ އިނޮވޭޝަން އެވޯޑްވެސް ހޯދާފައިވޭ-- ފޮޓޯ/ ޙުސައިން ޙަސަން | ހަތާވީސް

ރ. ވާދޫ

ރ. ވާދޫ އަންހެނަކު މަގުމަތި ކުނިކަހައި ސާފުކުރަނީ: ހެނދުނާއި ހަވީރު ރަށު އެންމެން ގުޅިގެން ނުކުމެ، ގޯތިތެރެ އާއި މަގުމަތި ސާފުކުރުމަކީ އާދަކަމެއް -- ފޮޓޯ/ ޙުސައިން ޙަސަން | ހަތާވީސް

ރ. ވާދޫ

ރ. ވާދޫ ބޮޑު މިސްކިތު ބޭރުގައި ދޮށީ އުމުރުގެ މީހަކު މަޑުކޮށްލައިގެން: މި މިސްކިތް އިމާރާތްކޮށް ނިންމާފައި ވަނީ ރައީސް ސާލިހުގެ ސަރުކާރުން -- ފޮޓޯ/ ޙުސައިން ޙަސަން | ހަތާވީސް

ރ. ވާދޫ

ރ. ވާދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި ބަޔަކު މަޑުކޮށްލައިގެން: ޓާފް އަޅައިގެން ޒަމާނީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑެއް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން މި ރަށުގައި ފަށާފައިވޭ-- ފޮޓޯ/ ޙުސައިން ޙަސަން | ހަތާވީސް

ރ. ވާދޫ

ރ. ވާދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު-- ފޮޓޯ/ ޙުސައިން ޙަސަން | ހަތާވީސް

ރ. ވާދޫ

ރ. ވާދޫ: ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން މި ރަށުގައި އައުޑްޑޯރ ޖިމަކާއި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް ތަރައްގީކޮށްފައިވޭ -- ފޮޓޯ/ ޙުސައިން ޙަސަން | ހަތާވީސް

ރ. ވާދޫ

ރ. ވާދޫ: ޓާފް އަޅައިގެން ޒަމާނީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑެއް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން މި ރަށުގައި ފަށާފައިވޭ-- ފޮޓޯ/ ޙުސައިން ޙަސަން | ހަތާވީސް

ރ. ވާދޫ

ރ. ވާދޫ: ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން މި ރަށުގައި އިންޖީނުގެއެއް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވޭ-- ފޮޓޯ/ ޙުސައިން ޙަސަން | ހަތާވީސް

ރ. ވާދޫ

ރ. ވާދޫ: ރައީސް ސާލިހުގެ ސަރުކާރުން މި ރަށު ސްކޫލް ދެ ބުރިއަށް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވޭ -- ފޮޓޯ/ ޙުސައިން ޙަސަން | ހަތާވީސް

ރ. ވާދޫ

ރ. ވާދޫ: މި ރަށުގެ އިގްތިސާދުގެ މައިގަނޑު ހަރަކާތަކީ މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަން -- ފޮޓޯ/ ޙުސައިން ޙަސަން | ހަތާވީސް

ރ. ވާދޫ

ރ. ވާދޫ: މި ރަށުގެ އާބާދީއަކީ 534 މީހުން -- ފޮޓޯ/ ޙުސައިން ޙަސަން | ހަތާވީސް

ރ. ވާދޫ