menu
ރ. މާކުރަތު
3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން

ރ. މާކުރަތު

މިއީ ރ. މާކުރަތު. ފެހިކަންގަދަ، މި ރަށުގެ އިގުތިސާދުގެ މައިގަނޑު ހަރަކާތަކީމަސްވެރިކަމާއި ހުއިފިލަނޑާ ނެގުމާއި އިހި ނެގުން

ރ. މާކުރަތު ބަނބުކެޔޮ ގަހެއްގެ ހިޔަލުގައި ދޮށީއުމުރުގެ މީހެއް މަޑުކޮށްލައިގެން. މިއީ މާކުރަތު، އަޅިވިލާގެ، އަހުމަދު ހުސައިން. އޭނާގެ އެންމެ ދުރު ހަނދާނަކަށް ހުންނަނީ ހަސަން ފަރީދުގެ ރަސްކަމާއި އިބްރާހިމް ފަރީދުގެ ޒައާމަތް. މި ބޭބެ ހަޔާތުގައި ކުރީ އެންމެ ކައިވެންޏެއް. ތިން ދަރިން ލިބިފައިވޭ-- ފޮޓޯ/ ހުސައިން ހަސަން | ހަތާވީސް

ރ. މާކުރަތު

ރ. މާކުރަތު އަންހެނަކު، އެ ރަށު މަގެއްގައި ހިނގާފައިދަނީ: ބޯހިމެނުމުން ދައްކާ ގޮތުން ރަށުގެ އާބާދީ 1372 މީހުން، އެކަމަކު ރަށުގައި ދިރިއުޅެނީ 800 މީހުން --- ފޮޓޯ/ ހުސައިން ހަސަން | ހަތާވީސް

ރ. މާކުރަތު

ރ. މާކުރަތު: ބޯހިމެނުމުން ދައްކާ ގޮތުން ރަށުގެ އާބާދީ 1372 މީހުން، އެކަމަކު ރަށުގައި ދިރިއުޅެނީ 800 މީހުން-- ފޮޓޯ/ ހުސައިން ހަސަން | ހަތާވީސް

ރ. މާކުރަތު

ރ. މާކުރަތު: ރަށުގެ އިގުތިސާދުގެ މައިގަނޑު ހަރަކާތަކީ މަސްވެރިކަމާއި ހުއިފިލަނޑާ ނެގުމާއި އިހި ނެގުން--- ފޮޓޯ/ ހުސައިން ހަސަން | ހަތާވީސް

ރ. މާކުރަތު

ރ. މާކުރަތު: މި ރަށުގައި 14 ފިހާރަ އާއި 3 ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓް ހުރޭ-- ފޮޓޯ/ ހުސައިން ހަސަން | ހަތާވީސް

ރ. މާކުރަތު

ރ. މާކުރަތު: މި ރަށުގައި ކިޔަވައިދެނީ ގްރޭޑް 10އާ ހަމައަށް-- ފޮޓޯ/ ހުސައިން ހަސަން | ހަތާވީސް

ރ. މާކުރަތު

ރ. މާކުރަތު ބަނބުކެޔޮ ގަހެއްގެ ހިޔަލުގައި ދޮށީއުމުރުގެ މީހެއް މަޑުކޮށްލައިގެން. މިއީ މާކުރަތު، އަޅިވިލާގެ، އަހުމަދު ހުސައިން. އޭނާގެ އެންމެ ދުރު ހަނދާނަކަށް ހުންނަނީ ހަސަން ފަރީދުގެ ރަސްކަމާއި އިބްރާހިމް ފަރީދުގެ ޒައާމަތް. މި ބޭބެ ހަޔާތުގައި ކުރީ އެންމެ ކައިވެންޏެއް. ތިން ދަރިން ލިބިފައިވޭ-- ފޮޓޯ/ ހުސައިން ހަސަން | ހަތާވީސް

ރ. މާކުރަތު

މިއީ ރ. މާކުރަތު، އަޅިވިލާގެ، އަހުމަދު ހުސައިން. އޭނާގެ އެންމެ ދުރު ހަނދާނަކަށް ހުންނަނީ ހަސަން ފަރީދުގެ ރަސްކަމާއި އިބްރާހިމް ފަރީދުގެ ޒައާމަތް. މި ބޭބެ ހަޔާތުގައި ކުރީ އެންމެ ކައިވެންޏެއް. ތިން ދަރިން ލިބިފައިވޭ-- ފޮޓޯ/ ހުސައިން ހަސަން | ހަތާވީސް

ރ. މާކުރަތު

ރ. މާކުރަތު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު: މިއީ ރައީސް ސާލިހުގެ ސަރުކާރުން މި ރަށުގައި ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑެއް -- ފޮޓޯ/ ހުސައިން ހަސަން | ހަތާވީސް

ރ. މާކުރަތު

ރ. މާކުރަތު މަގެއްގައި ކުޑަކުދިންތަކެއް: މި ރަށުގެ އަންހެނުންގެ އާބާދީއަކީ 653 މީހުން، ފިރިހެނުންގެ އަދަދަކީ 686 މީހުން--- ފޮޓޯ/ ހުސައިން ހަސަން | ހަތާވީސް

ރ. މާކުރަތު

ރ. މާކުރަތު: ރަށުގެ އިގުތިސާދުގެ މައިގަނޑު ހަރަކާތަކީ މަސްވެރިކަމާއި ހުއިފިލަނޑާ ނެގުމާއި އިހި ނެގުން--- ފޮޓޯ/ ހުސައިން ހަސަން | ހަތާވީސް

ރ. މާކުރަތު

ރ. މާކުރަތު: މި ރަށުގައި 14 ފިހާރަ އާއި 3 ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓް ހުރޭ-- ފޮޓޯ/ ހުސައިން ހަސަން | ހަތާވީސް

ރ. މާކުރަތު

ރ. މާކުރަތު ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ވަނީ ނިންމާފައި. އަދި ރައީސް ސާލިހުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ފެނުގެ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައި-- ފޮޓޯ/ ހުސައިން ހަސަން | ހަތާވީސް

ރ. މާކުރަތު