menu
މާލޭ ސިޓީ ބައި އިލެކްޝަން
1 މަސް 1 ހަފްތާ ކުރިން

މާލޭ ސިޓީ ބައި އިލެކްޝަން

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައެއް ކައުންސިލް ގޮނޑިތައް ހުސްވުމާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި ބައި އިލެކްޝަންގެ ތެރެއިން: މި އިންތިހާބުގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރުގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު އިންތިހާބު ކުރުމާއި މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ އާއި މާފަންނު ދެކުނު އަދި ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ކައުންސިލް ގޮނޑިއަށް ބޭފުޅުން އިންތިހާބު ކޮށްފައިވޭ. މާލޭގެ މޭޔަރު ކަމަށް އިންތިހާބު ކޮށްފައި ވަނީ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓު އާދަމް އާޒިމް. ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ކައުންސިލް ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ ޕީއެންސީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓު ހަސަން ނިޒާމް. މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ކައުންސިލް ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓު އާމިނަތު ރިޝްފާ މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ ކައުންސިލް ގޮނޑިއަށް ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓު އަހުމަދު ރިޝްވާން. މި އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައި ވަނީ 54،680 މީހަކަށް. އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާން ނިކުތީ 12،522 މީހުން.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރުގެ މަގާމަށް ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރެއްވި އާއިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރު، އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ވަޑައިގެން: ހަތާވީސް ފޮޓޯ | އިމްލީދު އަލީ

މާލޭ ސިޓީ ބައި އިލެކްޝަން

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރުގެ މަގާމަށް ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރެއްވި އާއިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރު: ހަތާވީސް ފޮޓޯ | އިމްލީދު އަލީ

މާލޭ ސިޓީ ބައި އިލެކްޝަން

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައެއް ކައުންސިލް ގޮނޑިތައް ހުސްވުމާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި ބައި އިލެކްޝަންގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރު ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް ވޯޓުލައްވަނީ: ހަތާވީސް ފޮޓޯ | އިމްލީދު އަލި

މާލޭ ސިޓީ ބައި އިލެކްޝަން

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައެއް ކައުންސިލް ގޮނޑިތައް ހުސްވުމާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި ބައި އިލެކްޝަންގައި މީހަކު ވޯޓުލަނީ: ހަތާވީސް ފޮޓޯ | އިމްލީދު އަލީ

މާލޭ ސިޓީ ބައި އިލެކްޝަން

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައެއް ކައުންސިލް ގޮނޑިތައް ހުސްވުމާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި ބައި އިލެކްޝަންގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް މީހަކު ވަންނަނީ: ހަތާވީސް ފޮޓޯ | އިމްލީދު އަލީ

މާލޭ ސިޓީ ބައި އިލެކްޝަން

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައެއް ކައުންސިލް ގޮނޑިތައް ހުސްވުމާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި ބައި އިލެކްޝަންގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ބަޔަކު ވަންނަނީ: ހަތާވީސް ފޮޓޯ | އިމްލީދު އަލީ

މާލޭ ސިޓީ ބައި އިލެކްޝަން

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައެއް ކައުންސިލް ގޮނޑިތައް ހުސްވުމާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި ބައި އިލެކްޝަންގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއްގެ ތެރެއިން: ހަތާވީސް ފޮޓޯ | އިމްލީދު އަލީ

މާލޭ ސިޓީ ބައި އިލެކްޝަން

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައެއް ކައުންސިލް ގޮނޑިތައް ހުސްވުމާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި ބައި އިލެކްޝަންގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއްގެ ތެރެއިން: ހަތާވީސް ފޮޓޯ | އިމްލީދު އަލީ

މާލޭ ސިޓީ ބައި އިލެކްޝަން

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައެއް ކައުންސިލް ގޮނޑިތައް ހުސްވުމާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި ބައި އިލެކްޝަންގައި މީހަކު ވޯޓު ފޮއްޓަށް ވޯޓުލަނީ: ހަތާވީސް ފޮޓޯ | އިމްލީދު އަލީ

މާލޭ ސިޓީ ބައި އިލެކްޝަން

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރުގެ މަގާމަށް ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ފަރާތުން ވާދަކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓު ސައިފް ވޯޓުލުމަށްފަހު ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަދައްކަވަނީ: ހަތާވީސް ފޮޓޯ | އިމްލީދު އަލީ

މާލޭ ސިޓީ ބައި އިލެކްޝަން