menu
މާލެ ސަރަހައްދަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވުން
2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން

މާލެ ސަރަހައްދަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވުން

މާލެ ސަރަހައްދަށް ރެއިން ފެށިގެން ހުއްޓާނުލާ ވާރޭ ވެހުމުގެ ސަބަބުން މަގުތަކުގައި ފެން ބޮޑުވެފައި: އެގޮތުން މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގެ މަގުތަކުގައި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފެން ބޮޑުވެފައި. މާލޭގައި ބައެއް ގެތަކަށް ފެން ވަދެ ގެއްލުންތަކެއް ވެސް ވަނީ ވެފައި. މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ (މެޓް) އޮފީހުން ބުނީ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މާލެ ސަރަހައްދަށް 207 މިލިމީޓަރުގެ ވާރޭ ވެހުނު ކަމަށް. އަދި މިއީ މުޅި ރާއްޖެ އަށް ކުރާ ވިއްސާރާގައި އެންމެ ގިނައިން ވާރޭ ވެހުނު ކަމަށް ރިކޯޑު ކުރެވުނު މިންވަރު ކަމަށްވެސް ބުނި -- ހަތާވީސް ފޮޓޯ | އިމްލީދު ހިލްމީ

ވާރޭ ވެހުނު ވަގުތު ހުޅުމާލޭގެ މަގެއްގެ މަތީގައި ކުޑަ ކުއްޖަކު އޮށޯވެލައިގެން: ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުމުން މާލެއާ ހުޅުމާލޭގެ މަގުތަކުގައި ވަނީ ފެން ބޮޑުވެފައި -- ހަތާވީސް ފޮޓޯ | އިމްލީދު ހިލްމީ

މާލެ ސަރަހައްދަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވުން

ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި މީހަކު ވިއްސާރަ ކޯޓު ލައިގެން: ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުމުން މާލެއާ ހުޅުމާލޭގެ މަގުތަކުގައި ވަނީ ފެން ބޮޑުވެފައި -- ހަތާވީސް ފޮޓޯ | އިމްލީދު ހިލްމީ

މާލެ ސަރަހައްދަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވުން

ފުޓްސަލް ދަނޑެއްގައި ކުދި ބަޔަކު ވާރޭ ތެރޭގައި ފުޓުބޯޅަ ކުޅެނީ: ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުމުން މާލެއާ ހުޅުމާލޭގެ މަގުތަކުގައި ވަނީ ފެން ބޮޑުވެފައި -- ހަތާވީސް ފޮޓޯ | އިމްލީދު ހިލްމީ

މާލެ ސަރަހައްދަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވުން

މިއަދު ވެހުނު ވާރޭގައި ބަޔަކު ވާރޭ ތެމެން ނިކުމެ: ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުމުން މާލެއާ ހުޅުމާލޭގެ މަގުތަކުގައި ވަނީ ފެން ބޮޑުވެފައި -- ހަތާވީސް ފޮޓޯ | އިމްލީދު ހިލްމީ

މާލެ ސަރަހައްދަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވުން

ވާރޭ ވެހުމުގެ ސަބަބުން ހުޅުމާލޭގެ މަގުމަތީ ފެން ބޮޑުވެފައި: މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ވެސް ފެންބޮޑުވެ ބައެއް ގެތަކަށް ފެންވެސް ވަނީ ވަދެ ގެއްލުންތަކެއް ވެސް ވަނީ ވެފައި -- ހަތާވީސް ފޮޓޯ | އިމްލީދު ހިލްމީ

މާލެ ސަރަހައްދަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވުން

ވާރޭ ވެހުމުގެ ސަބަބުން ހުޅުމާލޭގެ މަގުމަތީ ފެން ބޮޑުވެފައި: މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ވެސް ފެންބޮޑުވެ ބައެއް ގެތަކަށް ފެންވެސް ވަނީ ވަދެ ގެއްލުންތަކެއް ވެސް ވަނީ ވެފައި -- ހަތާވީސް ފޮޓޯ | އިމްލީދު ހިލްމީ

މާލެ ސަރަހައްދަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވުން

ހުޅުމާލެ އަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހެމުން ދިޔަ ވަގުތު، ކުދިބަޔަކު ހިޔާ ސަރަހައްދުގައި ފުޓުބޯޅަ ކުޅެނީ: ހަތާވީސް ފޮޓޯ | އިމްލީދު ހިލްމީ

މާލެ ސަރަހައްދަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވުން

ވާރޭ ވެހެމުން ދިޔަ ވަގުތު ހުޅުމާލޭގެ މަގުމަތީގައި މީހަކު ސައިކަލު ދުއްވާފައި ދަނީ: ހަތާވީސް ފޮޓޯ | އިމްލީދު ހިލްމީ

މާލެ ސަރަހައްދަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވުން

ވާރޭ ވެހުނު ވަގުތު ހުޅުމާލޭގެ ޕާކެއްގައި ކުޑަ ކުއްޖަކު ދުވަނީ: ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުމުން މާލެއާ ހުޅުމާލޭގެ މަގުތަކުގައި ވަނީ ފެން ބޮޑުވެފައި -- ހަތާވީސް ފޮޓޯ | އިމްލީދު ހިލްމީ

މާލެ ސަރަހައްދަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވުން

ވާރޭ ވެހުނު ވަގުތު ހުޅުމާލޭގެ މަގެއްގެ މަތީގައި ކުޑަ ދެކުދިން ދުވެފައި މަގު ހުރަސްކުރަނީ: ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުމުން މާލެއާ ހުޅުމާލޭގެ މަގުތަކުގައި ވަނީ ފެން ބޮޑުވެފައި -- ހަތާވީސް ފޮޓޯ | އިމްލީދު ހިލްމީ

މާލެ ސަރަހައްދަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވުން