menu
ސުނާމީ ހަނދާނުގައި ބޭއްވި ސުކޫތު
6 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން

ސުނާމީ ހަނދާނުގައި ބޭއްވި ސުކޫތު

ސުނާމީ ކާރިސާގެ ހަނދާނުގައި މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވި ސުކޫތުގެ ތެރެއިން: މި ސުކޫތުގައި ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒާ ކެބިނެޓު ވަޒީރުންނާއި ރައީސް އޮފީހުގެ އިސް ބޭފުޅުންގެ އިތުރުން، ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވި. އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަނީ 2004 ވަނަ އަހަރު ޑިސެންބަރު 26 ވަނަ ދުވަހު ކުރިމަތިވި ސުނާމީ ކާރިސާގައި ދިވެހިން ދައްކައިދިން އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ރަމްޒެއްގެ ގޮތުން. ސުނާމީ ކާރިސާއަށް ފަހު ކޮން އަހަރުވެސް ޑިސެމްބަރު 26 ވަނަ ދުވަސް ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހައި ރަށެއްގައި ފާހަގަކުރެ -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް

ސުނާމީ ކާރިސާގެ ހަނދާނުގައި މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވި ސުކޫތުގެ ތެރެއިން: މި ސުކޫތުގައި ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒާ ކެބިނެޓު ވަޒީރުންނާއި ރައީސް އޮފީހުގެ އިސް ބޭފުޅުންގެ އިތުރުން، ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވި: ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް

ސުނާމީ ހަނދާނުގައި ބޭއްވި ސުކޫތު

ސުނާމީ ކާރިސާގެ ހަނދާނުގައި މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވި ސުކޫތުގެ ތެރެއިން: މި ސުކޫތުގައި ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒާ ކެބިނެޓު ވަޒީރުންނާއި ރައީސް އޮފީހުގެ އިސް ބޭފުޅުންގެ އިތުރުން، ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވި: ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް

ސުނާމީ ހަނދާނުގައި ބޭއްވި ސުކޫތު

ސުނާމީ ކާރިސާގެ ހަނދާނުގައި މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވި ސުކޫތުގެ ތެރެއިން: މި ސުކޫތުގައި ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒާ ކެބިނެޓު ވަޒީރުންނާއި ރައީސް އޮފީހުގެ އިސް ބޭފުޅުންގެ އިތުރުން، ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވި: ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް

ސުނާމީ ހަނދާނުގައި ބޭއްވި ސުކޫތު

ސުނާމީ ކާރިސާގެ ހަނދާނުގައި މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވި ސުކޫތުގެ ތެރެއިން: މި ސުކޫތުގައި ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒާ ކެބިނެޓު ވަޒީރުންނާއި ރައީސް އޮފީހުގެ އިސް ބޭފުޅުންގެ އިތުރުން، ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވި: ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް

ސުނާމީ ހަނދާނުގައި ބޭއްވި ސުކޫތު

ސުނާމީ ކާރިސާގެ ހަނދާނުގައި މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވި ސުކޫތުގެ ތެރެއިން: މި ސުކޫތުގައި ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒާ ކެބިނެޓު ވަޒީރުންނާއި ރައީސް އޮފީހުގެ އިސް ބޭފުޅުންގެ އިތުރުން، ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވި: ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް

ސުނާމީ ހަނދާނުގައި ބޭއްވި ސުކޫތު

ސުނާމީ ކާރިސާގެ ހަނދާނުގައި މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވި ސުކޫތުގެ ތެރެއިން: މި ސުކޫތުގައި ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒާ ކެބިނެޓު ވަޒީރުންނާއި ރައީސް އޮފީހުގެ އިސް ބޭފުޅުންގެ އިތުރުން، ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވި: ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް

ސުނާމީ ހަނދާނުގައި ބޭއްވި ސުކޫތު

ސުނާމީ ކާރިސާގެ ހަނދާނުގައި މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވި ސުކޫތުގެ ތެރެއިން: މި ސުކޫތުގައި ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒާ ކެބިނެޓު ވަޒީރުންނާއި ރައީސް އޮފީހުގެ އިސް ބޭފުޅުންގެ އިތުރުން، ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވި: ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް

ސުނާމީ ހަނދާނުގައި ބޭއްވި ސުކޫތު

ސުނާމީ ކާރިސާގެ ހަނދާނުގައި މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވި ސުކޫތުގެ ތެރެއިން: މި ސުކޫތުގައި ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒާ ކެބިނެޓު ވަޒީރުންނާއި ރައީސް އޮފީހުގެ އިސް ބޭފުޅުންގެ އިތުރުން، ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވި: ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް

ސުނާމީ ހަނދާނުގައި ބޭއްވި ސުކޫތު

ސުނާމީ ކާރިސާގެ ހަނދާނުގައި މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވި ސުކޫތުގެ ތެރެއިން: މި ސުކޫތުގައި ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒާ ކެބިނެޓު ވަޒީރުންނާއި ރައީސް އޮފީހުގެ އިސް ބޭފުޅުންގެ އިތުރުން، ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވި: ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް

ސުނާމީ ހަނދާނުގައި ބޭއްވި ސުކޫތު

ސުނާމީ ކާރިސާގެ ހަނދާނުގައި މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވި ސުކޫތުގެ ތެރެއިން: މި ސުކޫތުގައި ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒާ ކެބިނެޓު ވަޒީރުންނާއި ރައީސް އޮފީހުގެ އިސް ބޭފުޅުންގެ އިތުރުން، ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވި: ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް

ސުނާމީ ހަނދާނުގައި ބޭއްވި ސުކޫތު