menu
ބޭރު ގައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންނާއެކު، ރައީސް މުއިއްޒު ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުން
7 މަސް 1 ގަޑި ކުރިން

ބޭރު ގައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންނާއެކު، ރައީސް މުއިއްޒު ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުން

ކުރިޔަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގެ ހުވާ އިއްޔެ ކުރެއްވި ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވަނީ އެމަނިކުފާނު ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ދައުވަތު ދެއްވައިގެން ވަޑައިގެންނެވި ބޭރު ގައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވާފައި. މީގެތެރޭގައި އަވައްޓެރި އިންޑިއާ އަދި ޗައިނާ އާއި އެމެރިކާގެ އިތުރުން ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އާއި ޔޫއޭއީގެ އިސްވެރިން ހިމެނޭ. އެގޮތުން އިންޑިއާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އަރތު ސައިންސަސްއާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ވަނީ ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިން ގެންދިއުމަށް އެދިލައްވާފައި: ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް

ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ވަޑައިގެންނެވި ޗައިނާގެ ރައީސްގެ ހާއްސަ މަންދޫބު ރައީސް މުއިއްޒާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ: ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް

ބޭރު ގައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންނާއެކު، ރައީސް މުއިއްޒު ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުން

ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ވަޑައިގެންނެވި ޗައިނާގެ ރައީސްގެ ހާއްސަ މަންދޫބާއެކު ރައީސް މުއިއްޒު އަދި ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން: ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް

ބޭރު ގައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންނާއެކު، ރައީސް މުއިއްޒު ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުން

އިންޑިއާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އަރތު ސައިންސަސް ކިރެން ރިޖިޖޫ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ: ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް

ބޭރު ގައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންނާއެކު، ރައީސް މުއިއްޒު ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުން

އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު މުނޫ މަހާވަރު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ: ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް

ބޭރު ގައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންނާއެކު، ރައީސް މުއިއްޒު ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުން

އިންޑިއާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އަރތު ސައިންސަސް ކިރެން ރިޖިޖޫ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ އަރިހަށް ކުރެއްވި އިހްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން: ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް

ބޭރު ގައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންނާއެކު، ރައީސް މުއިއްޒު ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުން

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެންގެ ފަރާތުން ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަފްދުގެ ބޭފުޅަކު ރައީސް މުއިއްޒާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ: ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް

ބޭރު ގައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންނާއެކު، ރައީސް މުއިއްޒު ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުން

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެންގެ ފަރާތުން ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަފްދުގެ އިސްވެރިން ރައީސް މުއިއްޒާ އަދި ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން: ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް

ބޭރު ގައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންނާއެކު، ރައީސް މުއިއްޒު ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުން

ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ވަޑައިގެންނެވި ޗައިނާގެ ރައީސްގެ ހާއްސަ މަންދޫބާއެކު ރައީސް މުއިއްޒު އަދި ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން: ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް

ބޭރު ގައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންނާއެކު، ރައީސް މުއިއްޒު ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުން

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ހާއްސަ ވަފްދާއެކު ރައީސް މުއިއްޒު އަދި ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން: ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް

ބޭރު ގައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންނާއެކު، ރައީސް މުއިއްޒު ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުން

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ހާއްސަ ވަފްދާއެކު ރައީސް މުއިއްޒު އަދި ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން: ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް

ބޭރު ގައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންނާއެކު، ރައީސް މުއިއްޒު ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުން