ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރު ދަންމާލާ ބިލު މަޖިލީހަށް ބަލައިގެންފި

ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން ލަތީފު / ފޮޓޯ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ކޮވިޑް19 ގެ ސަބަބުން ނުބޭއްވުމުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރު ދަންމާލުމަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ “ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ހާއްސަ ބިލު 2020” މަޖިލީހަށް ބަލައިގެންފިއެވެ.

ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން ލަތީފް ހުށަހެޅުއްވި އެ ބިލު މަޖިލީހަށް ބަލައިގަތީ 53 މެންބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ. އެ ބިލަކީ މިހާރު ހިނގަމުންދާ ކައުންސިލުގެ ދައުރު އަންނަ ޖޫން މަހުގެ ތިންވަނަ ދުވަހު ހަމަވާތީ އެކަމަށް ހައްލެއް ގެނެސް ދިނުމަށް ހުށަހެޅި ބިލެކެވެ.

އެ ބިލުގައި ބުނެފައިވަނީ މިހާރު ތިބި ކައުންސިލަރުން އައު ކައުންސިލެއް އިންތިހާބު ކުރެވެންދެން މަގާމުގައި ދެމި ތިބޭނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތަށް އެކަން ނިންމީ ކައުންސިލް އިންތިހާބު ބާއްވަންޖެހޭ ދުވަހު ނުބޭއްވުމުގެ ސަބަބުން މިހާރު ތިބި ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރު ހަމަވެ ގާނޫނީ ހުސްކަމަކަށް އެ މަގާމުތައް ދާނެތީއެވެ.

އޭގައިވާ ގޮތުން މިހާރު ހިނގަމުންދާ ކައުންސިލްތަކަކީ ގާނޫނުއަސާސީ އާއި ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިންތިހާބުކޮށްފައިވާ ކައުންސިލްތަކަށްވާ އިރު، ގާނޫނީ ހުސްކަމެއް ކުރިމަތިނުވެ، ގާނޫނުއަސާސީން ލާޒިމް ކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގޭނީ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބު ބޭއްވި، އާ ކައުންސިލްތައް އިންތިހާބުވުމާ ހަމައަށް މިހާރު ހިނގަމުންދާ ކައުންސިލްތައް ދެމިއޮވެގެން ކަމަށް ވެސް އެ ބިލްގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެ ބިލުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ އެ މުއްދަތުގައި ކައުންސިލްތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަކީ ގާނޫނުއަސާސީއާ ގާނޫނުތަކުގައިވާ ގޮތުން މަތިން ފުރިހަމަ ބާރުވެރިކަން ލިބިގެން ނިންމާ ނިންމުންތަކެއް ކަމަށެވެ.

މިހާރު ތިބި ކައުންސިލަރުންގެ މުއްދަތު ދަންމާލަށް ހާއްސަ ބިލެއް ހުށަހެޅިއިރު ކައުންސިލްތަކުގެ ދައުރު ދަންމާލަށް ގާނޫނުއަސާސީއަށް ވެސް ވަނީ އިސްލާހެއް ވެސް ހުށަހަޅާފައެވެ. ނަމަވެސް ގިނަ މެންބަރުން ވަނީ ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހު ކުރުމަށްދެކޮޅު ހައްދަވާފައެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.