މާލެއިން އިންޑިޔާ ދެ މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޮވިޑް19އިން މާލޭގައި ފެތުރެން ފެށުމުން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ބައެއް މީހުން މޫނު ނިވާކޮށްގެން-- ފޮޓޯ/ ސަން

މާލެއިން އިންޑިޔާ ދެ މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ އިންޑިޔާ ދެ މީހުން ކޮންޓެކްޓް ވެފައި ވަނީ ކޭސް 31އާއެވެ. ކޭސް 31 ކޮންޓެކްޓް ވެފައި ވަނީ 28އާއެވެ.

ނެޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕްރޭޝަން ސެންޓަރު (އެންއީއޯސީ)އިން މިއަދު މެންދުރުފަހު ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ މިހާރު ވިސްނަންވީ ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް ބަލި ޖެހިފައި ހުރެދާނެ މީހެއް ކަމަށް، ދެކިގެން ކޮންމެހެން ނުކުންނަން ޖެހޭ މީހާ ވެސް އޭނާ ގައިދުރުކަން ބަހައްޓަން ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

 

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.