އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީތައް ރައީސް ބައްލަވާލައްވައިފި

އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީތައް ރައީސް ބައްލަވާލައްވައިފި/ ފޮޓޯ- ރައީސް އޮފީސް

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ހަދާފައިވާ ދެ އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީއެއް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ބައްލަވާލައްވައިފިއެވެ.

ރައީސްވަނީ ފަރުކޮޅު ފުށިީގައި ހުރި އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީ އާއި ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓިއަށްވެސް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރަށް ރައީސްވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީ އަށްވެސް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފައެވެ. އެތަނަކީވެސް ކޮވިޑްއިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް މީހުން އައިސޮލޭޓް ކުރުމަށް ހަދާފައިވާ ތަނެކެވެ. އެތަނަކީ 300 އެނދުނުގެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީއެކެވެ.

ފަރުކޮޅު ފުށީގައި ހުރި އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީއަކީ 50 އެނދުގެ ޖާގައިގެ ތަނެކެވެ. އެ ތަނުގައި އައިސީޔޫ ދެ އެނދާއި ވެންޓިލޭޓަރުގައި ފަރުވާދެވެން ވެސް ހުރެ އެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.