އިގްތިސޯދީ ރިކަވަރީ ޕެކޭޖު އަންނަ ހަފްތާގައި ދެނީ

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު : ފޮޓޯ / މަޖިލިސް

ކޮވިޑް19 އާ ގުޅިގެން ހީނަރުކަން އައިސްފައިވާ ވިޔަފާރިތަކަށް އާރޯ ކަމެއް ގެނެސް ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ އިގްތިސޯދީ ރިކަވަރީ ޕެކޭޖުތައް އަންނަ ހަފްތާގައި ދޫ ކުރުމަށް ފަށާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ.

ނޭޝަނަލް އެމަޖެންސީ ރެސްޕޮންސް ސެންޓަރުގައި މިރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ 10 މިލިއަން ރުފިޔާއިން މަތީގެ އާމްދަނީ ލިބޭ ކުންފުނިތަކަށް ލޯނު ދޫކުރާނީ ބީއެމްއެލްއިން ކަމަށެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ....

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.