ބިދޭސީއަކާއި ދިވެއްސެއްގެ ގައިން ސާމްޕަލް ނަގާތީ ރީތި ބީޗު މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތުގައި

ރީތި ބީޗު ރިސޯޓު --

ރީތި ބީޗު ރިސޯޓުގައި ބިދޭސީއަކާއި ދިވެއްސެއްގެ ގައިން ކޮވިޑް19 ގެ އަލާމާތްތަކެއް ފެނިފައި ވާތީ އެ ދެ މީހުންގެ ގައިން ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނާތީ އެ ރިސޯޓު މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަކަށް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ....

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.