ހޮޓެލް ރިއު އެޓޯލްއިން ޓެސްޓުކުރި ބިދޭސީ މީހާ ކޮވިޑް19 އަށް ނެގެޓިވް

ކޮވިޑް19އަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހަކު ރާއްޖެއިން ފެނިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޑްރިލްއެއް މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުން: ފޮޓޯ / ސަން

ކޮވިޑް19 އަށް ޝައްކުވެގެން ހޮޓެލް ރިއު އެޓޯލް އިން ޓެސްޓު ކުރި ބިދޭސީ މީހާ އެ ބައްޔަށް ނެގެޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ....

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.