ހަރަދު ކުޑަ ކުރުމަށް ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގެ މުސާރަތައް ކުޑަ ކުރަނީ

ރައީސުޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް -- ފޮޓޯ / މިހާރު

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮވިޑް19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ހަރަދުތައް ކުޑަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ތިބި ފަރާތްތަކުގެ މުސާރަތައް ކުޑަ ކުރުމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅަން ނިންމައިފިއެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ....

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.