ކައުންސިލް އިންތިހާބު ފަސްކުރަން ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި އެކުގައި އިލެކްޝަނުން މީގެކުރިން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން: ފޮޓޯ / ހަތާވީސް

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބާއި، އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިހާބު މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ފަސްކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ...

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.