ކައުންސިލް އިންތިހާބު ފަސްކުރަން ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި އެކުގައި އިލެކްޝަނުން މީގެކުރިން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން: ފޮޓޯ / ހަތާވީސް

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބާއި، އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިހާބު މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ފަސްކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *