ބިދޭސީ ފަތުރުވެރިން މާލޭގެ ހޮޓާތަކާއި ގެސްޓު ހައުސްތަކަށް އައުން މަނާކޮށްފި

މާލެ ސިޓީ/ ފޮޓޯ- ޓުވީޓާ

މިރޭ 12 އިން ފެށިގެން މާލެ ސިޓީގެ ޓޫރިސްޓު ހޮޓެލްތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ބިދޭސީ ފަތުރުވެރިން ޗެކިންވުން މަނާކޮށްފިއެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *