ސޯލާ އެލަޔަންސާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޖިލީހުގެ ލަފަޔަކަށް އެދެނީ

ރައީސްއާއި ވަޒީރުންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން/ ފޮޓޯ- ރައީސް އޮފީސް

އދ. ގެ އެންމެހައި މެންބަރު ޤައުމުތަކަކަށް ބައިވެރިވެވޭ ގޮތަށް "ފްރޭމްވަރކް އެގްރީމެންޓް އޮން ދަ އެސްޓެބްލިޝްމަންޓް އޮފް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސޯލަރ އެލަޔަންސް" އަށް އިޞްލާޙެއް ގެންނަވާފައިވާތީ، އިޞްލާޙުކޮށްފައިވާ މި އެގްރީމެންޓް ދިވެހިރާއްޖެއިން ތަޞްދީޤުކުރެއްވުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ރައީސްގެ ލަފާފުޅު އަރުއްވާފައިވާތީ، ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި އެގްރީމަންޓް ތަޞްދީޤުކުރުމާމެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ލަފާފުޅަކަށް އެދި އެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ނިންމަވައިފިއެވެ.

މިގޮތަށް މި ނިންމެވީ މިއަދު ބޭއްވެވި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުއްވި ކަރުދާހާ މެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ފަހުގައެވެ. މި އެގްރީމެންޓަކީ، 10 އެޕްރީލް 2019 ގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ސޮއިކޮށް، 30 އެޕްރީލް 2019 ގައި ތަޞްދީޤުކޮށްފައިވާ އެގްރީމެންޓެކެވެ.

އިޞްލާޙުކޮށްފައިވާ "ފްރޭމްވަރކް އެގްރީމެންޓް އޮން ދަ އެސްޓެބްލިޝްމަންޓް އޮފް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސޯލަރ އެލަޔަންސް" ބަލައިގަތުމުން، ޖައްވަށް ބޭރުކުރާ ވިހަ ގޭސްތައް މަދުކުރުމަށް ނިންމާ މުހިންމު ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ. އަދި މިއީ، ދިވެހިރާއްޖެ ލޯ ކާބަން ޤައުމަކަށް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ، އިރުގެ އަލިން ހަކަތަ ލިބިދޭ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހުޅުވިގެންދާނެ ކަމެކެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *