ހޯމް މިނިސްޓަރު އިންޑިއާގެ ނޭޝަނަލް ޕޮލިސް އެކަޑަމީގެ ޑިރެކްޓަރާ ބައްދަލުކޮށްފި

އިންޑިއާގެ ނޭޝަނަލް ޕޮލިސް އެކަޑަމީގެ ޑިރެކްޓަރާ ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން ބައްދަލު ކުރައްވައިފި ފޮޓޯ- ހޯމް މިނިސްޓްރީ

ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އިންޑިއާގެ ނޭޝަނަލް ޕޮލިސް އެކަޑަމީގެ ޑިރެކްޓަރު އޭޑީޖީޕީ ޝްރިލް އަޓުލް ކަރްވާލްއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

ހޯމް މިނިސްޓްރީން ބުނީ، އެ ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިދާނެ ދާއިރާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެބޭފުޅުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވި ކަމަށެވެ.

ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲއާ އެކުގައި ކޮމިޝަނަރު އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދާއި ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު އަލީ ނަޒީރުވެސް ވަނީ އިންޑިޔާއަށް ވަޑައިގެންފައެވެ.

އިންޑިއާއަށް ފުރާވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން އިމްރާން ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ ދާހިލީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަަމަށްޓަކައި އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސަލާމަތަކީ ވަރަށްވެސް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެމަނިކުފާނުގެ މި ދަތުރުގައި އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާހިލީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގައި އިންޑިއާއާއި ދެގައުމު އެކުގައި މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު އިމްރާން ވިދާޅުވީ އިންޑިއާ އަކީ ރާއްޖޭގެ ދާހިލީ ސަލާމަތާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގައި ޒަމާނުއްސުރެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ގައުމެއް ކަމަށެވެ.

ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު ދާދިފަހުން މި މަސް ތެރޭގައި އިންޑިއާއަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީވެސް ވަނީ ވަޑައިގެންފައެވެ. އަދި އިންޑިއާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރާއި އެކު ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާ ދެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ދެބޭފުޅުންވެސް ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.