ދެ ޖަލެއްގައި އެކަހެރި ބައްދަލުވުން ދެވޭނެގޮތް ހަދައިފި

ހުޅުމާލެ ޖަލާއި މާލެ ޖަލުގައި ތިބި ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީހުންނަށް އެކަހެރި ބައްދަލުވުން ދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން/ ފޮޓޯ- ކަރެކްޝަންސް

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ހުޅުމާލެ ޖަލާއި މާލެ ޖަލުގައި ތިބި ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީހުންނަށް އެކަހެރި ބައްދަލުވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނެގޮތް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

އެކަހެރި ބައްދަލުވުން ދެވޭނީ ޝަރުޢީ ކައިވެންޏެއް ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. މިގޮތުން ހުޅުމާލެ ޖަލުގައި އެކަހެރި ބައްދަލުވުމަށް ޚާއްސަކޮށް އިމާރާތްކުރެވުނު މިތަން މިއަދު ހުޅުވައިދެއްވީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު މުޙައްމަފުޅެވެ.

މި ތަނުގެ ބޭނުމަކީ ހުޅުމާލެ ޖަލުގައި އަދި މާލެ ޖަލުގައި ބަންދުކުރެވިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަހެރި ބައްދަލުވުން ދޭންޖެހޭ ޤައިދީންނަށް މި ފުރުޞަތު ދިނުމުގައި މިހާރު ދިމާވަމުންދާ ދަތިތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދިނުމެވެ.

އެކަހެރި ބައްދަލުވުން ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭނީ އެ ސަރވިސްގެ 2016/R-34 ޤައިދީންނާއި، ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުގައި ތިބޭ މީހުންނާއި، ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބަންޖެހޭ މީހުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި ޢިނާޔާތްތަކާބެހޭ ގަވާއިދާއި އެ ގަވާއިދަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު 2019/R-1025 ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަދައިންނެވެ. މިގޮތުން އެކަހެރި ބައްދަލުވުން ދެވޭނީ މަހަކު 2 (ދޭއް) ފަހަރު، ކޮންމެ ފަހަރަކު 24 (ސައުވީސް) ގަޑިއިރަށް ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރަެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ބުނެއެވެ.

އެކަހެރި ބައްދަލުވުމަށް އެދި ފޯމް ހުށަހަޅާނީ ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 8:30 ން ފެށިގެން މެންދުރު 2:30 އާ ދެމެދު މާލޭ ޖަލުގެ ރިސެޕްޝަނަށެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.