އަދުހަމް ގާސިމް މަރާލިކަން ޝަރީއަތުގައި ސާބިތު ކޮށްދޭނަން: ޕީޖީ ޝަމީމް

ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް -- ފޮޓޯ / ސަން

ޑްރައިވަރު ގާސިމް ހަސަން މަރާލީ އަދުހަމް މުހައްމަދުކަން ޝަރީއަތުގައި ސާބިތު ކޮށްދޭނެ ކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝަމީމް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ އަދުހަމް މިއަދުގެ ޝަރީއަތުގައި ގާސިމް ހަސަން މަރާލި ކަމަށް އިންކާރު ކުރުމުންނެވެ. މީގެކުރިން ބޭއްވި ޝަރީއަތުގައި އަދުހަމް ވަނީ ގާސިމް މަރާލި ކަމަށް އިއުތިރާފުވެފައެވެ. އަދުހަމް ވަނީ ޕީޖީއާ އެކުގައި މި މައްސަލާގައި އިއުތިރާފު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިވެސް ކޮށްފައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ޕީޖީ ހުސައިން ޝަމީމް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އިއުތިރާފު އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ނުދިއުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މި މައްސަލާގައި ޕީޖީން ޝަރީއަތުގައި ހުށަހަޅައިގެން، ހެކީގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން މީހަކު މެރިކަން ޝަރީއަތަށް ސާބިތު ކޮށްދޭނެ ކަމަށެވެ.

މިއަދު ބޭއްވި އަވަސް ނިޔާ ޝަރީއަތުގައި، ދައުވާ އިތުރަށް ސާފުކުރަން ބޭނުންތޯ މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ ސުވާލު ކުރެއްވުމުން އަދުހަމް ވަނީ ދައުވާ އިތުރަށް ސާފުކޮށްދިނުމަށް އެދިފައެވެ.

ދައުލަތުން އަދުހަމަށް ކުރާ ދައުވާ ސާފުކޮށްދިނުމުން އަދުހަމް ވަނީ އެ ދައުވާއަށް އިންކާރުކޮށްފައެވެ. އަދި ބުނީ އޭނާ އެއްވެސް މީހަކު ގަސްދުގައި މަރާލާފައި ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ގާސިމް ހަސަންގެ މަރަކީ އޭނާ ދެނަހުރި ކަމެއްވެސް ނޫން ކަމަށް އަދުހަމް ބުންޏެވެ. އޭނާ ބުނީ އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭއްވި ޝަރީއަތުގައި އޭނާ ދައުވާއަށް އިއުތިރާފުވީ މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ހުރެގެން ކަމަށްވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ. އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި ފުލުހުން އޭނާ ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރީ މަސްތުވާތަކެތި ދީގެން ކަމަށެވެ. އޭނާ ވަނީ ފުލުހުންނަށް ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކޮށްފައެވެ.

އެގޮތުން ފުރަތަމަ އަދުހަމް އަށް ދިން މަސްތުވާތަކެތި ދިނީ އޭނާ ތަނެއްގައި ފޮރުވާފައި ހުރި މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށާއި ފަހުން ފުލުހުންގެ އަމިއްލަ ހަރަދުގައި މަސްތުވާތަކެތި ގަނެގެން އެ ތަކެތި އޭނާއަށް ދީފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ. އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި އޭނާއަށް ހަމަ ބުއްދި ލިބުނީ މީގެ ހަތަރުވަރަކަށް ދުވަސް ފަހުން ކަމަށެވެ.

ޝަރީއަތް ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ވާހަކަ ދެއްކުމަށް އަދުހަމަށް ދިން ފުރުސަތުގައި އޭނާ ވަނީ މުއްދަތު މަޖިލީހެއްގައި އިންވެސްޓިގޭޓިވް އޮފިސަރަކު، އޭނާ ބަހައްޓަނީ ހާއްސަ އިނާޔަތްތަކަކާއެކު އެކަހެރިކޮށްފައި ކަމަށް ބުނި ހަނދާންވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެގޮތުން އަދުހަމް ބުނީ ހާއްސަ އިނާޔަތުގެ ގޮތުން އޭނާ އެކަހެރިކޮށްފައި ހުރި ގޮޅިއަށް ފުލުހުން މަސްތުވާތަކެއްޗާއި، ސިނގެރޭޓާއި ސުޕާރި ވައްދައިދިން ކަމަށެވެ.

އަދުހަމްގެ ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން، އޭނާގެ ދިފާއީ ވަކީލު ވިދާޅުވީ ކަރެކްޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ ފަހުން އަދުހަމާ ދިމާވީ މިއަދު ކަމަށާއި އަދުހަމް ވެފައިވާ އިއުތިރާފަށް އިންކާރު ކުރާކަން އެނގުނީ ދާދި ދެންމެއަކު ކަމަށެވެ. ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އަދުހަމް ހުރި އިރު، އެފަދަ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ވަކީލާ ހިއްސާކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެވާހަކަތައް އިތުރަށް ސާފުކުރަން ވަގުތު ބޭނުންވާކަމަށް ވަކީލާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ގާސިމް މަރާލީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު ހަތަރު ވަނަ ދުވަހު އެވެ. ގާސިމް މަރާލީ އޭނާގެ އަތުން ފައިސާ ފޭރުމުގެ ގޮތުން ބިރުދެއްކުމަށް އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ގާސިމް ހަޅޭއްލަވަން ފެށުމުން، އޭނާ ހަޅޭއްލެވުން ނުހުއްޓުވިގެން ކަމަށް އަދުހަމް ފުލުހުންގެ ތަހުގީގުގައާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ބަންދުގެ މަޖިލީހުގައިވެސް މީގެ ކުރިން އިއުތިރާފުވެފައިވެއެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *