ޑީސަލްގެ އަގު އެސްޓީއޯއިން ހެޔޮކޮށްފި

ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުން ހިއްސާވާ ވިޔަފާރި ކުންފުނި އެސްޓީއޯއިން ޑީސަލްގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި އެވެ.

އެސްޓީއޯ އިން 11.19 ރުފިޔާއަށް ޑީސަލް ލީޓަރެއް މިހާތަނަށް ވިއްކަމުން އައިނަމަވެސް އެއަގުން 0.30 ލާރި މިހާރުވަނީ ހެޔޮކޮށްފައެވެ.

އެ ބަދަލާއެކު އެސްޓީއޯ އިން ޑީސަލް ލީޓަރެއް މިހާރު ވިއްކަމުންދާނީ 10.89 ރުފިޔާ އަށެވެ.

އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކާ ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލުގެ އަގު ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން އެ ކުންފުނިން އަންނަނީ ހެޔޮ ކުރަމުންނެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.