އަންނަ އަހަރުގެ ޖުލައި 18 އާއި 25އަކީ ބަންދު ދުވަސްތަކެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި

ރައީސުޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް -- ފޮޓޯ / މިހާރު

އަންނަ އަހަރުގެ ޖުލައި 18 އާއި 25އަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކެއް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅުއްވައިފިއެވެ.

އެ ދެ ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކެއް ކަމަށް ރައީސް ކަނޑައެޅުއްވިކަން އިއުލާން ކުރެއްވީ ރައީސް އޮފީހުގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން އިބްރާހިމް ހޫދެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.