ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ދިވެހިންގެ އަގުވަޒަން ކުރުމަށް ވެބް ޕޯޓަލްއެއް ގާއިމްކުރަނީ

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މައުސޫމް --

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ދިވެހިންގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން އަންނަ އަހަރު ވެބް ޕޯޓަލް އެއް ގާއިމް ކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

މިކަން ހާމަ ކުރެއްވީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ އެ ވެބް ޕޯޓަލް އަންނަ އަހަރު ގާއިމް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ އެ ޕޯޓަލް ގާއިމް ކުރާނީ ސްޓާފް އޮފް ދަ އިޔާގެ ނަމުގައި ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އެ ޕޯޓަލް ގާއިމް ކުރަނީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ދިވެހިންގެ ތެރެއިން މަސައްކަތުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ދާއިރާގެ ޕްރޮފެޝަނަލް މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގައި ވެސް މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު ޕްރޮފެޝަނަލް މަސައްކަތްތެރިންގެ އަގު ވަޒަން ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނައިރު ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނާއި ދިވެހިންނާއި ތަފާތު ކުރުންތައް ގެންގުޅޭ ކަމުގެ ޝަކުވާތަކަކީ އެ މުވައްޒަފުން ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރަމުން އަންނަ ޝަކުވާއެކެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް މުސާރައިގެ ފަރަގަކީ އެ މުވައްޒަފުންގެ ވަރަށް ބޮޑު ޝަކުވާއެކެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.