ވަކީލު ބައްދަލުވުންތައް މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު އަލުން ބައްދަލުވުންތަކަށް ހުއްދަ ދެނީ

މާފުށި ޖަލުގެ ބޭރު ---

ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބި ގައިދީންނާއި ބަންދު މީހުންނަށް ވަކީލުންނާއި ބައްދަލު ނުކުރެވޭ ގޮތަށް އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނެސްފިއެވެ.

ކަރެކްޝަނުން ނެރެފައިވާ ނޫސްބަޔާނެއްގައި މިއަދު ބުނީ މާދަމާ އިން ފެށިގެން ގާނޫނީ ވަކީލުންނަށް ޖަލުތަކަށް ވަޑައިގެން އެ ވަކީލުންގެ މުވައްކިލުންނާއި ބައްދަލު ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. މާފުށި ޖަލާއި އައްސޭރި ޖަލަށް ވަޑައިގަންނަވާ ވަކީލުން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ނަގަން ޖެހޭ ހުއްދަތައް ނަގަން ޖެހޭނީ އެ ވަކީލުން އަމިއްލަ އަށް ކަމަށްވެސް ކަރެކްޝަނުން ބުންޏެވެ. މީގެއިތުރުން ކޮވިޑް19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ވަކީލުން އެޅުއްވުމަށް ވެސް ކަރެކްޝަނުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

ކަރެކްޝަނުން ބުނީ ވީޑިއޯ އަދި ފޯނު ކޯލު މެދުވެރިކޮށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ޖަލުގައި ތިބި ފަރާތްތަކަށް ގާނޫނީ ވަކީލުންނާއި ބައްދަލު ކުރުމުގެ ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

"އެއްވެސް ޖަލަކުން ކޮވިޑް19 ގެ ކޭސްއެއް ފެނިއްޖެ ނަމަ ޖަލަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްގެން ބައްދަލުކުރުމުގެ އިންތިޒާމު މެދުކެނޑިގެން ދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ،" ކަރެކްޝަނުން ބުންޏެވެ.

ގާނޫނީ ވަކީލު ބައްދަލުވުން ހަމަޖެއްސުމަށް "ގާނޫނީ ވަކީލުންނާއި ބައްދަލުވުން ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭ އުސޫލު" އާއި އެއްގޮތަށް "ގާނޫނީ ވަކީލުންނާ ބައްދަލުވުމަށް އެދޭ ފޯމު" ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރުމަށްވެސް ކަރެކްޝަނުގެ ބަޔާނުގައި ވަނީ އެދިފައެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.