ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ބަލާލުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައި ދޭން އެދިއްޖެ

ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ ކުރެހުން --

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި އިމާރާތް ކުރުމަށް ފަށާފައިވާ ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާ ގޮތް ބަލާލުމަށް އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުން އެދިއްޖެއެވެ.

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ހައުސިން އެންޑް ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް އަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތް ބޭނުން ކުރުން ލަސްވާތީ އާއްމުންގެ ފަރާތުން އެ ކޯލިޝަނަށް ކަންބޮޑުވުންތައް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން އާއްމުންގެ އެ ކަންބޮޑުވުންތަކާއި އެކުގައި އެ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާ ގޮތް ބަލާލުމަށް އެ ކޯލިޝަނުން ބޭނުންވާ ކަމަށް އެ ސިޓީގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އެގޮތުން އެ ކޯލިޝަނުގެ ލީޑާޝިޕުގެ 20 ބޭފުޅަކަށް އެ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާ ގޮތް ބަލާލުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް އިދިކޮޅުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

ސައުދީ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި މާލޭގެ އިރުމަތީ ފަރާތުގައި އެޅި ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތް ހުޅުވުން ވަނީ ފަސްކޮށްފައެވެ. އެ މިސްކިތް ހުޅުވުން ފަސްކުރީ ކޮވިޑް19 ގެ ސަބަބުން ކަމަށް ކުރިން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *