ހުޅުދޫއާ މީދޫ އައްޑޫސިޓީން ވަކިވާން ރައީސަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅަނީ

އައްޑޫ ސިޓީގެ ހުޅުދޫ އަދި މީދޫ އައްޑޫ ސިޓީއިން ވަކިވެ، ރަށެއްގެ ހައިސިއްޔަތު ހޯދުމަށާއި އެ ދެ ރަށުގައި ރަށު ކައުންސިލް އުފެއްދުމަށް، އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުން ސޮއިކޮށް ރައީސްއަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅަން ނިންމައިފިއެވެ.

ހުޅުދޫ އަދި މީދޫގެ އިންތިޒާމް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ހުށަހަޅާ ޕެޓިޝަންގައި ބުނެފައި ހުޅުދޫ އާއި މީދޫ ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ ދެ ރަށުގައި ވަކި ރަށު ކައުންސިލެއް އުފެއްދުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ކައުންސިލަކީ ރާއްޖޭގެ އެހެން ކައުންސިލްތަކަށް ވެސް ގާނޫނީ ގޮތުން ލިބިދޭ އެންމެހާ ބާރުތައް ލިބިދީފައިވާ ކައުންސިލަކަށް ހެދުމަކީ އެ ދެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ އެދުމެއް ކަމަށެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެ ޕެޓިޝަންގައި 500އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މިހާރުވެސް ވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ. އެ ޕެޓިޝަންގައި ބުނެފައިވަނީ ހުޅުދޫ އާއި މީދޫގެ ރައްޔިތުން މި ޕެޓިޝަން ތައްޔާރު ކުރަނީ، ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ ދަށުން ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ އެންމެހައި ހިދުމަތްތައް ގާތުން ލިބުމަށްޓަކައި ކަމަށެވެ.
މީގެއިތުރުން ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލާނީ ރަށު ކައުންސިލަކަށް ކަމަށާއި އެނޫން ގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދޭނެ ކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިއަދާއި ހަމައަށްވެސް ހުޅުދޫ އާއި މީދޫއަށް ދޭންޖެހޭ ހިދުމަތްތައް ވެސް ދެމުން އަންނަނީ ހިތަދޫގައި ހިންގާ ސިޓީ ކައުންސިލުގައި މަޝްވަރާ ކުރެވި މެޖޯރިޓީން ފާސްވާ ގޮތަކަށް ކަމަށް ބުނެ އެ ޕެޓިޝަންގައި ވަނީ ކަންބޮޑުވުންފާޅުކޮށްފައެވެ.

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަކީ 2011ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ތައާރަފު ކުރެވުނު ނިޒާމެކެވެ. އޭރުއްސުރެ އައްޑޫ އަކީ ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ދީފައިވާ އަތޮޅެކެވެ. ގާނޫނު ބުނާ ގޮތުން އޭރު ސިޓީއަކަށް ވެވޭނީ 30،000 މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮންނަ ކަމަށްވާނަމައެވެ. އައްޑޫ ސިޓީއަށް ސިޓީގެ ދަރަޖަ ދިންއިރު އެ ސިޓީއަށް 30،000 މީހުން ހަމަވެގެން ދިޔައީ ހުޅުދޫ އަދި މީދޫގެ 7000 މީހުން ހިމަނައިގެންނެވެ.

ނަމަވެސް މިހާރު ގާނޫނު އޮންނަ ގޮތުން 10،000 މީހުންގެ އާބާދީއަކީ ސިޓީއެކެވެ. އެހެންކަމުން އެ ޕެޓިޝަންގައި ހުޅުދޫ އާއި މީދޫ ނުލައި ހަމައެކަނި ހިތަދޫއަށް ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ދިނުމުގައި ވެސް ގާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށް ޕެޓިޝަނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެ ޕެޓިޝަންގައި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ވާހަކަވެސް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ. އެގޮތުން އެ ސިޓީއަކީ ވެސް އެންމެ ރަށެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ އަތޮޅަކަށް ވުމުން، ހުޅުދޫ މީދޫ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް އެމީހުންނަށް ކުރިމަތިނުވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މުޅި ހދ. އަތޮޅު ސިޓީއަކަށް ބަދަލުނުކޮށް ހަމައެކަނި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާކަންވެސް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އެގޮތުން ހދ. ނޮޅިވަރަމައި އެރަށާ ޖެހިގެން އޮތް ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރަށް ރަށު ކައުންސިލެއް ދެވުނު ހައިސިއްޔަތު، ސި. ހިތަދޫ އާއި ދިހަ މޭލު ދުރުގައި އޮތް ހުޅުދޫ އާއި މީދޫއަށް ރަށު ކައުންސިލެއް ނުލިބެންވީ ގާނޫނީ އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށް ޕެޓިޝަނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އައްޑޫ ސިޓީއަށް 13 ކައުންސިލަރުން އިންތިހާބު ކުރާނެއެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.